Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPrzetarg nieograniczony na budow? ul. Sk??odowskiej - Curie w Lesznie wraz z odcinkami ulic Drzyma??y i Lutos??awskiego i odcinkiem kanalizacji deszczowej

Data publikacji: 12.02.2008
Termin sk??adania ofert: 07.03.2008

 

Uwaga w dniu 27.02.2008r. została dodana modyfikacja siwz

Urząd Miasta Leszna
z siedzibą w Lesznie przy ul. Karasia 15 informuje, że zostało ogłoszony przetarg nieograniczony na budowę ul. Skłodowskiej - Curie w Lesznie wraz z odcinkami ulic Drzymały i Lutosławskiego i odcinkiem kanalizacji deszczowej.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg: CPV 45.23.31.20-6


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobierać w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji w Lesznie przy ul. Karasia 15, pok. Nr 30 oraz na stronie internetowej www.bip.leszno.pl. .

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

Kryterium wyboru stanowi w 100 % cena.

Wymagany termin wykonania zamówienia :
ETAP I - na odcinku od ul. Szymanowskiego do ul. Drzymały łącznie z odcinkiem ul Drzymały ( od ul. Okrzei do ul. Szymanowskiego) - 30 dni kalendarzowych od przekazania placu budowy,
ETAP II – na odcinku od ul. Drzymały do ul. Lutosławskiego z odcinkiem ul. Lutosławskiego ( od ul. Okrzei do ul. Szymanowskiego) - 30 dni kalendarzowych od zakończenia ETAPU I,
ETAP III – na odcinku od ul. Lutosławskiego do ul. Grottgera- 30 dni kalendarzowych od zakończenia ETAPU II.
Łączny termin wykonania zamówienia – 90 dni kalendarzowych.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny tych warunków:

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy),
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy), tj.:
a) w ostatnich 5 latach zrealizowali co najmniej jedno zamówienie polegające na:
• wykonaniu nawierzchni z elementów prefabrykowanych betonowych drobnowymiarowych na podbudowie z kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie lub z betonu cementowego o łącznej powierzchni 6.000 m2 ,
• oraz co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie kanalizacji deszczowej lub sanitarnej
b) dysponują niezbędną kadrą techniczną, przy czym za minimum uznaje się 1 osobę z uprawnieniami do kierowania robót branży drogowej oraz 1 osobę z uprawnieniami do kierowania robót branży kanalizacyjnej, posiadające ważne zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy), przy czym za min. uznaje się dysponowanie kwotą (środki własne lub zdolność kredytowa) w wysokości 50% oferowanej kwoty za wykonanie zamówienia
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy),
5) z chwilą złożenia oferty akceptują bez zastrzeżeń warunki przetargu określone w niniejszej specyfikacji.
6) zobowiązują się do udzielenia 4 letniej gwarancji na wykonane roboty i wbudowane materiały.
2. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdz. 9 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
3. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a oferta uznana będzie za odrzuconą.

Termin składania ofert na w/w zadanie wyznaczono do dnia 07 marca 2008 roku do godz. 9:00.
Termin wpłaty wadium w wysokości 16.000,00 zł wyznaczono do dnia 07 marca 2008 roku do godz. 9:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 07 marca 2008 roku o godz. 09:30 w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji – pok. nr 30.

Termin związania wykonawcy z ofertą wynosić będzie 30 dni.

Ogłoszenie w dniu 12.01.2008r. zostało zamieszczone w Biuletynie Urzędu Zamówień PublicznychAutor informacji: Lachowicz Agnieszka
Informację wprowadził: 20
Opublikowany dnia: 2008-02-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-02-27
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2008-02-12 wprowadzona przez: 20
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.