Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plBie???ca dostawa materia????w biurowych oraz papieru kserograficznego do Urz?du Miasta Leszna

Data publikacji: 05.02.2008
Termin sk??adania ofert: 13.02.2008

Leszno, dnia 5 luty 2008 roku

Urząd Miasta Leszna
ul. Karasia 15
64-100 Leszno
PRZETARG NIEOGRANICZONY
na: „Bieżącą dostawę materiałów biurowych oraz papieru kserograficznego do Urzędu Miasta Leszna”
CPV 30192000-1 ; 21125692-2
1. Termin realizacji zamówienia:
- umowa na realizację zamówienia będzie obowiązywała od daty zawarcia do 31.12.2008r.
2. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy), tj prowadzą działalność gospodarczą w zakresie przedmiotu zamówienia,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy),
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust.1 pkt 3 ustawy)
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy).
3. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca przedłoży następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego druku),
2) oświadczenie, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
3) oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4) oświadczenie, ze znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
5) oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
6) oświadczenie, że wykonawca zapoznał się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w niniejszej SIWZ i że akceptuje je bez zastrzeżeń,
7) oświadczenie, że wykonawca uważa się za związanego ofertą do terminu ważności oferty wskazanego w SIWZ i zobowiązuje się w przypadku wyboru jego oferty zawrzeć umowę,
8) oświadczenie, że wykonawca posiada wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i znane są mu warunki wykonania zamówienia,
9) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewi¬dencji działalności gospodarczej, (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upły¬wem terminu składania ofert),
10) wykaz oferowanych materiałów biurowych przygotowany wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ (wykonawca może wypełnić ręcznie Załącznik Nr 2, ponadto na wniosek wykonawcy zamawiający prześle Załącznik Nr 2 drogą elektroniczną)
11) certyfikat jakości oferowanego papieru kserograficznego A3 i A4.
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”,
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz wariantowych.
5. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
6. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej www.bip.leszno.pl. SIWZ pobrać można również w siedzibie zamawiającego, pok. nr 1B lub za pobraniem pocztowym.
7. Oferty należy składać w zamkniętych opakowaniach opatrzonych dopiskiem „Przetarg- oferta na dostawę materiałów biurowych do Urzędu Miasta Leszna” oraz zastrzeżeniem „nie otwierać przed dniem 13 lutego 2008 do godz. 9.15” w siedzibie zamawiającego tj. w budynku przy ul. Karasia 15 w Lesznie, pok. 1B w terminie do 13 lutego 2008r. do godz. 9.00
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Karasia 15, w dniu 13 lutego 2008r. o godz. 9.15
8. Kryteria oceny ofert:
- cena ofertowa 100 % znaczenia
9. Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.
10. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 05.02.2008r.
11. Wszelkich wyjaśnień związanych z postępowaniem udzielają:
- Roman Grygier – tel. 065 529 81 03
- Krzysztof Kurpisz – tel. 065 529 82 20
Autor informacji: Krzysztof Kurpisz
Informację wprowadził: 24
Opublikowany dnia: 2008-02-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-02-05
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.