Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPrzetarg nieograniczony na budow? ogrodzenia na stadionie sportowym im. Alfreda Smoczyka w Lesznie, przy ul 17 Stycznia 68

Data publikacji: 01.02.2008
Termin sk??adania ofert: 22.02.2008

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
64-100 Leszno, ul. Strzelecka 7
ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Budowę ogrodzenia na stadionie sportowym im. Alfreda Smoczyka w Lesznie, przy ul 17 Stycznia 68”.
Kod CPV 45.34.00.00-2
45.34.20.00-6
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest zamieszczona na stronie internetowej
www.bip.leszno.pl . SIWZ można pobrać również w siedzibie zamawiającego przy ul. Strzeleckiej 7, w sekretariacie, lub za pobraniem pocztowym.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje :
1) wykonanie ogrodzenia stadionu żużlowego:
a) 130 mb ogrodzenia z przęseł o wymiarach 2,53 m x 2,03 m wykonanych z kształtowników stalowych zamkniętych, na słupkach stalowych obsadzonych w stopach betonowych;
b) 2 bramy dwuskrzydłowe o wymiarach 4,5 m x 2,03 m wykonane z kształtowników stalowych zamkniętych, na słupach stalowych obsadzonych w stopach betonowych;
c) 1 furtka o wymiarach 1,15 m x 2,03 m wykonana z kształtowników stalowych zamkniętych na słupach stalowych obsadzonych w stopach betonowych – 1 kpl.;
d) zabezpieczenie antykorozyjne elementów ogrodzenia: oczyszczenie, odtłuszczenie i malowanie;
e) przestawienie 1 bramy dwuskrzydłowej o wymiarach 4,50 m x 2.03 m
2) podwyższenie o 1 m na odcinku 58 mb ogrodzenia sektora z miejscami stojącymi na widowni stadionu;
3) wykonanie 160 mb piłkochwytów o wysokości 3 m z siatki stalowej ocynkowanej powlekanej na słupach stalowych obsadzonych w stopach betonowych, z jedną bramą o wymiarach 3m x 3m i dwoma furtkami o wymiarach 0,90 m x 2,0 m;
4) demontaż 200 mb istniejących piłkochwytów wykonanych z siatki stalowej ocynkowanej na słupach stalowych. Materiał z rozbiórki wykonawca przekaże zamawiającemu.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Wymagane terminy wykonania elementów zamówienia:
1) wykonanie ogrodzenia stadionu żużlowego i podwyższenie ogrodzenia sektora z miejscami
stojącymi na widowni stadionu ( rozdz. 3 ust. 2 pkt 1 i 2 siwz) - do 31 marca 2008 r.
2) wykonanie piłkochwytów i demontaż istniejących piłkochwytów (rozdz. 3 ust. 2 pkt. 3 i 4 siwz)
– do 30 kwietnia 2008 r.
6. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy);
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy);
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust.1 pkt 3 ustawy);
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy;
5) udzielą 5 letniej rękojmi za wady przedmiotu zamówienia licząc od dnia odbioru końcowego wykonanego zamówienia;
6) wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia;
7) wniosą wadium .
7. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca przedłoży
następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego druku);
2) oświadczenie, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
3) oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) oświadczenie, ze znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
5) oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych;
6) oświadczenie, że wykonawca zapoznał się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w niniejszej SIWZ i że akceptuje je bez zastrzeżeń;
7) oświadczenie, że wykonawca posiada wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty;
8) oświadczenie, że zobowiązuje się do udzielenia 5 letniej rękojmi za wady przedmiotu
zamówienia licząc od dnia odbioru końcowego;
9) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewi¬dencji działalności gospodarczej, (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upły¬wem terminu składania ofert),
10) dokumenty potwierdzające: wykształcenie, posiadanie uprawnień budowlanych oraz członkostwo izby samorządu zawodowego osoby wytypowanej na kierownika budowy;
11) wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże wykonanie co najmniej dwóch robót budowlanych w zakresie których występowało wykonanie ogrodzeń z elementów stalowych;
12) polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;
13) dowód wniesienia wadium.
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”.
8. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2.000.00 zł.
9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
cena – 100 %
10. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego przy ul. Strzeleckiej 7 do 22 lutego 2008 r.
do godz. 10.00, w sekretariacie
.
11. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Strzeleckiej 7, w 22 lutego 2008 r. o godz. 10.30.
12. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
13. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej
14) Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami – Genowefa Szpak tel. 065 520 56 40,
Tadeusz Sieracki tel. 065 529 81 34, w godz. 8 – 15.Autor informacji: Lachowicz Agnieszka
Informację wprowadził: 20
Opublikowany dnia: 2008-02-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-02-04
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.