Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plG????wny ksi?gowy - II Liceum Og??lnokszta??c?ceII Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lesznie ul. B. Prusa 33
64 – 100 Leszno

ogłasza nabór na wolne stanowisko
główny księgowy

Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonywania pracy);
II Liceum Ogólnokształcące w Lesznie 64-100 Leszno ul. B. Prusa 33
wymiar czasu pracy: pełen etat
rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymagania niezbędne:
Osoba ubiegająca się o stanowisko gł. księgowego powinna spełniać zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104) następujące wymagania:
1. posiada obywatelstwo polskie
2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne, skarbowe, a także nie była karana za przestępstwo umyślne
4. ukończyła jednolite studia ekonomiczne magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadać co najmniej 3 – letnią praktykę w księgowości
albo ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiadać co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości

Wymagania pożądane:
1. Znajomość rachunkowości budżetowej
2. Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych
3. Znajomość przepisów oświatowych i samorządowych
4. Znajomość przepisów podatkowych
5. Znajomość przepisów płacowych
6. Znajomość przepisów ZUS
7. Znajomość przepisów wynikających z Karty Nauczyciela
8. Znajomość obsługi programów komputerowych Płatnik – rozliczenia ZUS, Vulcan – Płace Optivum, Vulcan – system księgowo finansowy, Multi Cash – system bankowości elektronicznej, Pfron – przekaz elektroniczny dokumentów,
9. umiejętność pracy w zespole
10. samodzielność, dokładność i terminowość w wykonywaniu zadań.

Zakres podstawowych czynności:
1. Prowadzenie rachunkowości jednostki oraz wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
2. Realizacja zadań w zakresie rachunkowości, ewidencji i sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Sporządzanie planów i sprawozdań finansowych jednostki budżetowej.


Wymagane dokumenty:

• Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności
• CV i list motywacyjny,
• Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo umyślne oraz o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów i za przestępstwo karne skarbowe.
• Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. do celów rekrutacji
• Kopie świadectw pracy oraz zaświadczenie o długości stażu w księgowości

Dokumenty należy składać w terminie do 20.02.2008 r. w sekretariacie II LO Leszno, ul. Prusa 33.
Informacje dodatkowe:
• Koperta na konkurs powinna być zaklejona i opatrzona dopiskiem „konkurs na stanowisko głównego księgowego”
• Oferty nie spełniające wymagań nie będą rozpatrywane
• Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieniu telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej /postępowania kwalifikacyjnego/
• Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 065 5268485

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej / www.bip.leszno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie II LO w Lesznie ul. Prusa 33, I piętro.
Dokumenty aplikacyjne nie spełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną po ogłoszeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone, natomiast dokumenty osów, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie
mgr Krystyna Łasowska


Autor informacji: ?asowska Krystyna
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2008-02-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-02-01
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.