Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPraca - stanowisko zast?pcy naczelnika wydzia??u Finansowo - Ksi?gowego, zast?pcy g????wnego ksi?gowego Urz?du Miasta -NAB??R ZAKO??CZONY-

Numer dokumentu: 3/2008
Rok: 2008

URZĄD MIASTA LESZNA
ul. K. Karasia 15, 64-100 Leszno
ogłasza nabór na stanowisko

Z-CY NACZELNIKA WYDZIAŁU FINANSOWO – KSIĘGOWEGO –
Z-CY GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO URZĘDU MIASTA

Kandydatem może być osoba, która spełnia następujące wymagania:
1. niezbędne:
a) jest obywatelem polskim,
b) ukończyła 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
c) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
d) cieszy się nieposzlakowaną opinią,
e) posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne lub podyplomowe ekonomiczne,
f) posiada trzyletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy:
- na stanowiskach urzędniczych w jednostkach samorządu, lub
- w służbie cywilnej, lub
- w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk obsługi, lub
- w innych urzędach państwowych z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi, lub
- na kierowniczych stanowiskach państwowych,
g) nie była karana za przestępstwa popełnione umyślnie,
h) ma znajomość w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, prowadzenia rachunkowości budżetowej, dekretacji dokumentów, sporządzania sprawozdawczości budżetowej, planowania i rozliczania inwestycji w jednostkach budżetowych,
i) posiada wiedzę specjalistyczną w zakresie ustaw o finansach publicznych i rachunkowości,
j) znajomość obsługi komputera – MS Office.

2. pożądane:
a) praktyczna znajomość księgowości budżetowej, planowania i sporządzania sprawozdawczości budżetowej,
b) łatwość nawiązywania kontaktów,
c) znajomość programów finansowo – księgowych.

Wymagane dokumenty:
1. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
2. list motywacyjny,
3. życiorys /CV/ z opisem przebiegu pracy zawodowej,
4. kserokopie dokumentów poświadczających wymagany staż pracy,
5. dokument poświadczający wykształcenie /kserokopia dyplomu/,
6. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
7. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie i szczegółowy opis stanowiska pracy można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Leszna www.bip.leszno.pl /dział Dokumenty i informacje – Nabór do pracy - Urząd Miasta w załącznikach do niniejszego ogłoszenia/ lub w Urzędzie Miasta Leszna, ul. K. Karasia 15 w Referacie Kadr i Obsługi Prawnej, II piętro, pok. 36.
Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm./ oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych / Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1593 ze zm./.
Dokumenty należy składać w Referacie Kadr i Obsługi Prawnej, ul. Karasia 15, II piętro, pok. 36 lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Z-cy Naczelnika Wydziału Finansowo - Księgowego w terminie do dnia 15 lutego 2008 r.


Zastrzega się możliwość niezatrudnienia żadnego kandydata.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.leszno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu – tablica w hollu głównym na parterze budynku przy ul. K. Karasia 15. Dokumenty aplikacyjne nie spełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną po zakończeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone, natomiast dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.Autor informacji: Agnieszka Kania
Informację wprowadził: 28
Opublikowany dnia: 2008-02-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-02-27
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2008-02-01 wprowadzona przez: 28
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.