Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.pl??Wykonywanie rob??t zwi?zanych z bie???cym utrzymaniem nawierzchni jezdni i chodnik??w z betonowych element??w prefabrykowanych na ulicach miasta Leszna w latach 2008-2010?

Data publikacji: 2008-01-07
Termin sk??adania ofert: 208-01-29

O G Ł O S Z E N I E

Urząd Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie przy ul. Karasia 15 informuje, że został ogłoszony przetarg nieograniczony na „Wykonywanie robót związanych z bieżącym utrzymaniem nawierzchni jezdni i chodników z betonowych elementów prefabrykowanych na ulicach miasta Leszna w latach 2008-2010”

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg: CPV : 45.23.31.42-6


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobierać w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji w Lesznie przy ul. Karasia 15, pok. Nr 30 oraz na stronie internetowej www.bip.leszno.pl. .

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

Kryterium wyboru stanowi w 100 % cena.

Termin wykonania zamówienia – lata 2008-2010

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny tych warunków:

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy),
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy),
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy),
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy),
5) posiadają doświadczenie zawodowe w realizacji robót o podobnym charakterze tj. w ostatnich 5 latach wykonali roboty w zakresie remontów lub budowy nowych nawierzchni z prefabrykatów betonowych lub z elementów kamiennych w łącznej ilości min. 1 000 m2
6) dysponują sprzętem niezbędnym do wykonania zamówienia, przy czym za minimum uznaje się: koparkę, samochód samowyładowczy, równiarkę, walec samojezdny, zagęszczarkę
7) z chwilą złożenia oferty akceptują bez zastrzeżeń warunki przetargu określone w niniejszej specyfikacji.
2. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdz. 9 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
3. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a oferta uznana będzie za odrzuconą.
4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
5. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Termin składania ofert na w/w zadanie wyznaczono do dnia 29 stycznia 2008 roku do godz. 9:00.

Termin wpłaty wadium w wysokości 10.000,00 zł wyznaczono do dnia 29 stycznia 2008 roku do godz. 9:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 29 stycznia 2008roku o godz. 11:00 w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji – pok. nr 30. Termin związania wykonawcy z ofertą wynosić będzie 30 dni.

Ogłoszenie w dniu 7.01.2008r. zostało zamieszczone w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych

Pliki do pobrania:

Autor informacji: Lachowicz Agnieszka
Informację wprowadził: 20
Opublikowany dnia: 2008-01-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-07
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.