Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPrzetarg nieograniczony na usuwanie kolizji elektroenergetycznych oraz remonty i konserwacj? instalacji o??wietlenia ulicznego na terenie miasta Leszna, w okresie od 15 lutego 2008 r. do 31 grudnia 2010 r.

Data publikacji: 04.01.2008
Termin sk??adania ofert: 29.01.2008


Urząd Miasta Leszna
64-100 Leszno, ul. Karasia 15
ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Usuwanie kolizji elektroenergetycznych oraz remonty i konserwację instalacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta Leszna, w okresie od 15 lutego 2008 r.
do 31 grudnia 2010 r.”
KOD CPV 45.31.00.00-3
CPV 45.31.61.10-9
CPV 50.23.21.00-1
CPV 50.23.22.00-2
1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) usuwanie kolizji sieci i instalacji elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia występujących przy robotach realizowanych przez Urząd Miasta Leszna;
2) remonty instalacji oświetlenia ulicznego;
3) konserwację instalacji oświetlenia ulicznego będącego własnością Miasta Leszna;
4) montaż, demontaż i konserwację elementów instalacji oświetlenia świątecznego będącego własnością Miasta Leszna, oraz przechowywanie w odpowiednich warunkach elementów oświetlenia świątecznego, w okresach pomiędzy świętami;
5) bieżące utrzymanie ulicznej sygnalizacji świetlnej, w zakresie wymiany źródeł światła.
2. Termin wykonania zamówienia : od 15 lutego 2008 r. do 31 grudnia 2010 r.
3. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy);
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy);
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust.1 pkt 3 ustawy);
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy);
5) wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej trzy roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia;
6) dysponują osobami posiadającymi kwalifikacje i uprawnienia upoważniające do wykonywania robót instalacji elektrycznych średniego i niskiego napięcia;
7) dysponują podnośnikiem koszowym;
8) udzielą 2 letniej rękojmi na wady przedmiotu zamówienia licząc od dnia odbioru końcowego robót wykonanych w ramach zamówienia;
9) wniosą wadium.
3. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca
przedłoży następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego druku);
2) oświadczenie, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
3) oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) oświadczenie, ze znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
5) oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych;
6) oświadczenie, że wykonawca zapoznał się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w niniejszej SIWZ i że akceptuje je bez zastrzeżeń;
7) oświadczenie, że wykonawca posiada wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty;
8) oświadczenie, że zobowiązuje się do udzielenia 2 letniej rękojmi, na wykonane w ramach niniejszego zamówienia roboty, licząc od dnia odbioru technicznego;
9) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewi¬dencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upły¬wem terminu składania ofert;
10)aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz
właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
11)wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienie wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje:
a) co najmniej trzema osobami posiadającymi ważne świadectwa kwalifikacyjne „E” uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontu i montażu:
- urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym
niż 1 kV,
- urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu powyżej 1 kV,
- sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego,
b) osobą posiadającą ważne świadectwo kwalifikacyjne „D” uprawniające do
wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji,
remontu, montażu i kontrolno-pomiarowym:
- urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym
niż 1 kV,
- urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu powyżej 1 kV,
- sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego,
- pomiary do 1 kV.
c) osobą posiadająca kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania funkcji
kierownika robót i budowy, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, w
zakresie instalacji i sieci elektroenergetycznych,
Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie przez ww.
Osoby wymaganych kwalifikacji i uprawnień, a w przypadku kierownika robót i
budowy także przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.
12)wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń jakimi
dysponuje wykonawca. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli
wykonawca wykaże, że dysponuje podnośnikiem koszowym,
13)wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed
dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże wykonanie co najmniej trzech robót instalacji elektrycznych w zakresie których występowały roboty będące przedmiotem zamówienia;
14)polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;
15)dowód wniesienia wadium.
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz
wariantowych.
5. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 15000,00 zł.
6. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna na stronie internetowej www.bip.leszno.pl . SIWZ można pobrać również w siedzibie zamawiającego przy ul.Karasia 15 – pok. 34. lub za pobraniem pocztowym.
7. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego przy ul. Karasia 15, pok. 34 do dnia 29 stycznia 2008 r. do godz. 11.00, w zamkniętym opakowaniu. Na opakowaniu należy umieścić napis „Oferta na usuwanie kolizji elektroenergetycznych oraz remonty i konserwację instalacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta Leszna w okresie od 15 lutego 2008 r. do 31 grudnia 2010 r.” i zastrzeżenie „nie otwierać przed dniem 29 stycznia 2008 r. do godz. 11.30. , oraz nazwę i adres zamawiającego.
8. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Karasia 15 w
Lesznie – pok. 28, w dniu 29 stycznia 2008 r. o godz. 11.30.
9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
cena porównywalna – 100 %
10)Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
11)Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami – Rafał Bukowski, tel. 065 529 81 28,
Tadeusz Sieracki tel. 065 529 81 34, pok. 34 , w godz. 8 – 15.Autor informacji: Lachowicz Agnieszka
Informację wprowadził: 20
Opublikowany dnia: 2008-01-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-04
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.