Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPodatek od ??rodk??w transportowych - sk??adanie deklaracji na podatek od ??rodk??w transportowych

Kod nadawany rodzajowi sprawy: ---

KTO POWINIEN SKŁADAĆ  DEKLARACJĘ ?
·        właściciele środków transportowych – osoby fizyczne i osoby prawne
·        współwłaściciele środków transportowych
·       jednostki organizacyjne, nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany
 
 
W JAKIM TERMINIE NALEŻY ZŁOŻYĆ PREZYDENTOWI MIASTA LESZNA DEKLARACJĘ ?
·        w terminie do dnia 15 lutego na dany rok podatkowy
·        jeśli obowiązek podatkowy powstał po dniu 15 lutym - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego
 
CO NALEŻY ZROBIĆ ABY SKORYGOWAĆ ZADEKLAROWANY PODATEK ?
·    odpowiednio skorygować deklarację w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, w przypadku zmiany miejsca zamieszkania lub siedziby
  • dołączyć do skorygowanej deklaracji pisemne uzasadnienie przyczyn korekty
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY :
  • Urząd Miasta Leszna, Leszno, ul. Karasia 15
Referat Dochodów, parter, pokój nr 7
  • deklaracja może być przesłana pocztą
 
TERMIN  ZAŁATWIENIA  SPRAWY:
·    sprawa załatwiana jest niezwłocznie
  • podatnik winien wpłacać obliczony w deklaracji podatek od środków transportowych – bez wezwania – w dwóch równych ratach, w terminie do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku,  a jeśli obowiązek podatkowy powstał: po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:
-         14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego – I rata
-         do dnia 15 września roku podatkowego – II rata
 
natomiast jeśli obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 września roku podatkowego, podatek ten jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania, obowiązku podatkowego
 
 
Podatek należy wpłacać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Leszna
w PKO BP S.A. I / O Leszno, nr
26 1020 3088 0000 8302 0005 7513
 
 
INFORMACJE  SZCZEGÓŁOWE  UZYSKAĆ  MOŻNA  POD  NUMEREM TELEFONU:
                                               ( 065 )  529  81 45
PODSTAWA  PRAWNA:
·        ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r.o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) – art. 9 ust. 1, 2 art. 9 ust. 6 pkt 1, 2
·        ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r., Nr 8 poz. 60 ze zmianami) - art. 81

 Autor informacji: Miko??aj D?bowski
Informację wprowadził: 32
Opublikowany dnia: 2007-12-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-12-27
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.