Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plInformacja o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na dor?czanie przesy??ek pocztowych na terenie Miasta Leszna


OR-A 341/10/2007 Leszno, dnia 27 grudnia 2007 roku

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Dot: Przetargu nieograniczonego na doręczanie przesyłek pocztowych na terenie Miasta Leszna.

Urząd Miasta Leszna informuje, że w w/w postępowaniu przetargowym złożono następujące oferty:
Oferta Nr 1 – Leszno Express Elżbieta Dajewska, 64-100 Leszno, ul. Wiecierzyńskiego 22
Cena ofertowa: 4,27 zł brutto za jedną przesyłkę
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo.

Oferta Nr 2 – PPUP POCZTA POLSKA ul. T. Kościuszki 77, 60-949 Poznań
Cena ofertowa: 10 zł brutto za jedną przesyłkę
Oferta odrzucona
Zamawiający wymagał w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, aby oferta była podpisana przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy. Oferta Poczty Polskiej została podpisana przez Pana Pawła Kasprzyka Z-cę Dyrektora Oddziału Regionalnego w Poznaniu. Załączone do oferty pełnomocnictwo wystawione dla Pana Pawła Kasprzyka zastrzega, że może on dokonywać w imieniu Poczty Polskiej czynności prawnych, które powodują powstanie zobowiązań dla Poczty Polskiej do świadczenia o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 20 000 Euro. Do czynności powodującej przekroczenie w/w kwoty dla skutecznego oświadczenia woli wymagane jest łączne działanie z drugim pełnomocnikiem Poczty Polskiej. Zamawiający w SIWZ poinformował wykonawców, że średnio dziennie nadaje 80 przesyłek za potwierdzeniem doręczenia na terenie Leszna. W roku 2008 przypadną 254 dni robocze Zamawiającego. W związku z tym oferta Poczty Polskiej zważywszy na średni kurs Euro na poziomie 3,61 (TABELA NBP Tabela kursów nr 246/A/NBP/2007 z dnia 19.12.2007r – tj dzień podpisania oferty) prowadzi do powstania zobowiązania do świadczenia Poczty Polskiej w wysokości 203 200 zł w skali roku (umowa ma być zawarta na cały 2008 rok) zgodnie z wyliczeniem:
10 zł x 80 przesyłek dziennie x 254 dni w roku = 203 200 zł
Z uwagi na to, że oferta Poczty Polskiej została podpisana przez osobę, która nie posiada właściwego pełnomocnictwa oferta ta na podstawie art.89 ust. 1 pkt 8) Ustawy prawo zamówień publicznych podlega odrzuceniu jako nieważna na podstawie odrębnych przepisów tj. przepisów kodeksu cywilnego.

Do realizacji zamówienia wybrany została wykonawca Leszno Express, który spełnił wszystkie warunki określone w SIWZ oraz złożył jedyną ofertę niepodlegającą odrzuceniu.

Autor informacji: Krzysztof Kurpisz
Informację wprowadził: 24
Opublikowany dnia: 2007-12-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-12-27
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.