Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPrzetarg nieograniczony na dor?czanie przesy??ek pocztowych na terenie Miasta Leszna

Data publikacji: ---
Termin sk??adania ofert: ---

Leszno, dnia 12 grudnia 2007 roku

Urząd Miasta Leszna
ul. Karasia 15
64-100 Leszno
PRZETARG NIEOGRANICZONY
na: „Doręczanie przesyłek pocztowych na terenie Miasta Leszna”
CPV 64112000-4

1. Termin realizacji zamówienia:
- umowa na realizację zamówienia będzie obowiązywała od 2.01.2008r do 31.12.2008r.
2. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy), tj:
- posiadają wpis do Rejestru operatorów pocztowych prowadzony przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, o którym mowa w art. 6 ust. 2 oraz art. 20 ustawy z dnia 12 czerwca 2003r Prawo pocztowe (Dz.U. z 2003r Nr 130, poz. 1188),
- prowadzą działalność gospodarczą w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy), tj:
- przynajmniej przez okres 6 miesięcy świadczyli usługi pocztowe (zgodnie z ustawą Prawo pocztowe) polegające na nadawaniu oraz doręczaniu przesyłek na rzecz podmiotu administracji publicznej,
- dysponują min. czteroma osobami do doręczania przesyłek,
- dysponują przynajmniej jednym lokalem do obsługi klienta położonym nie dalej niż 1 km w linii prostej od siedziby Zamawiającego,
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust.1 pkt 3 ustawy)
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy).
3. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca przedłoży następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego druku),
2) oświadczenie, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
3) oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4) oświadczenie, ze znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
5) oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
6) oświadczenie, że wykonawca zapoznał się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w niniejszej SIWZ i że akceptuje je bez zastrzeżeń,
7) oświadczenie, że wykonawca uważa się za związanego oferta do terminu ważności oferty wskazanego w SIWZ i zobowiązuje się w przypadku wyboru jego oferty zawrzeć umowę,
8) oświadczenie, że wykonawca posiada wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i znane są mu warunki niniejszego postępowania,
9) zaświadczenie o wpisie do Rejestru operatorów pocztowych wydane przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, o którym mowa w art. 6 ust. 2 oraz art. 20 ustawy z dnia 12 czerwca 2003r Prawo pocztowe (Dz.U. z 2003r Nr 130, poz. 1188),
10) regulamin świadczenia usług pocztowych, o którym mowa w art. 14a pkt 3) ustawy Prawo pocztowe
11) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewi¬dencji działalności gospodarczej, (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upły¬wem terminu składania ofert) potwierdzający prowadzenie działalności w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia,
12) wykaz podmiotów administracji publicznej, na rzecz których wykonawca świadczył usługi pocztowe (zgodnie z ustawą Prawo pocztowe) polegające na nadawaniu oraz doręczaniu przesyłek z podaniem nazwy i adresu podmiotu, okresu realizacji usług, rodzaju doręczanych przesyłek oraz potwierdzeniem (zaświadczenie wydane przez podmiot administracji publicznej), że usługi były świadczone należycie i zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca udokumentuje świadczenie w/w usług przez okres 6 miesięcy przynajmniej na rzecz jednego podmiotu administracji publicznej
13) wskazanie lokalu do obsługi klienta oddalonego od siedziby Zamawiającego nie więcej niż 1 km w linii prostej z podaniem adresu, numeru telefonu, godzin otwarcia, przy zachowaniu warunków określonych w Załączniku Nr 2 do SIWZ,
14) wzór koperty, „zwrotki” oraz „awiza” o których mowa w Załączniku Nr 2 do niniejszej specyfikacji,
15) przygotowany na nośniku elektronicznym program do rozliczeń o którym mowa w Załączniku Nr 2 do niniejszej specyfikacji,
16) szczegółowy opis proponowanej usługi spełniający warunki określone w Załączniku Nr 2 do SIWZ – opis usługi winien zawierać wszystkie czynności leżące po stronie Zamawiającego oraz Wykonawcy począwszy od dostarczenia kopert oraz dowodów doręczenia do miejsc wskazanych przez Zamawiającego, przez odbiór przesyłki przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego, a skończywszy na rozliczeniu Wykonawcy z wykonanej usługi (łącznie z załatwieniem reklamacji, odszkodowania za zagubienie przesyłki oraz wszelkie inne czynności nie przewidziane w SIWZ)
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”,
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz wariantowych.
5. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
6. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej www.bip.leszno.pl. SIWZ pobrać można również w siedzibie zamawiającego, pok. nr 1B lub za pobraniem pocztowym.
7. Oferty należy składać w zamkniętych opakowaniach opatrzonych dopiskiem „Przetarg-doręczanie przesyłek” oraz zastrzeżeniem „nie otwierać przed dniem 20 grudnia 2007 do godz 8.15” w siedzibie zamawiającego tj. w budynku przy ul. Karasia 15 w Lesznie, pok. 1B w terminie do 20 grudnia 2007r. do godz. 8.00
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Karasia 15, w dniu 20 grudnia 2007r. o godz. 8.15
8. Kryteria oceny ofert:
- cena ofertowa 100 % znaczenia
9. Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.
10. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 12.12.2007r.
11. Wszelkich wyjaśnień związanych z postępowaniem udziela:
- Krzysztof Kurpisz – tel. 065 529 82 20Autor informacji: Krzysztof Kurpisz
Informację wprowadził: 24
Opublikowany dnia: 2007-12-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-12-12
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.