Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPrzetarg nieograniczony na dostaw? i instalacj? tablicy ??wietlnej (ekranu diodowego) na stadionie sportowym im. Alfreda Smoczyka w Lesznie, przy ul 17 Stycznia 68

Data publikacji: 06.12.2007
Termin sk??adania ofert: 27.12.2007

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
64-100 Leszno, ul. Strzelecka 7
ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Dostawę i instalację tablicy świetlnej (ekranu diodowego) na stadionie sportowym im. Alfreda Smoczyka w Lesznie, przy ul 17 Stycznia 68”.
Kod CPV 30.25.43.10-0;

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest zamieszczona na stronie internetowej
www.bip.leszno.pl . SIWZ można pobrać również w siedzibie zamawiającego przy ul. Strzeleckiej 7, w
sekretariacie, lub za pobraniem pocztowym.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje :
1) dostarczenie i instalacja modułowego ekranu diodowego LED z fizycznym rozmiarem piksela 25mm (wirtualny 12,5 mm), o wymiarach 5 m x 7 m, z tolerancją wymiarową ±5%. Moduły ekranu o wysokości do 1,0 m. Budowa ekranu powinna umożliwiać łatwy demontaż i ponowny montaż modułów w celu wykorzystywania ich, poza sezonem żużlowym, jako band reklamowych w sali sportowej.
2) dostarczenie i instalacja dodatkowego elementu tablicy, o wymiarach 2,0 m x 5,0 m (wysokość zgodna z wysokością ekranu diodowego) z zegarem analogowym i tekstem informacyjnym. Przedmiotowy element osadzony we wspólnej obudowie z ekranem diodowym;
3) wykonanie i montaż obudowy tablicy świetlnej z elementem dodatkowym. Obudowa musi sprostać trudnym warunkom atmosferycznym, w tym ulewnym deszczom, oraz umożliwiać łatwy demontaż i montaż modułów ekranu diodowego w związku z planowanym wykorzystywaniem ich jako band w hali sportowej poza sezonem żużlowym;
4) wykonanie projektu budowlanego fundamentu i konstrukcji nośnej tablicy świetlnej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. Konstrukcja nośna tablicy świetlnej, musi umożliwiać jednostronny obrót tablicy świetlnej o 180º wokół osi pionowej, w celu skierowania jej w stronę boiska lekkoatletycznego z płytą piłkarską;
5) wykonanie fundamentu i konstrukcji nośnej tablicy świetlnej;
6) dostarczenie jednostek sterujących (2 komputery PC z oprogramowaniem wraz z licencją)
7) dostarczenie i zainstalowanie oprogramowania zarządzającego ekranem wraz z licencją;
8) dostarczenie i zainstalowanie oprogramowania dla prezentacji przebiegu zawodów żużlowych wraz z licencją;
9) instalacja urządzeń towarzyszących w pomieszczeniu wieży sędziowskiej i ułożenie przewodów sterujących ekranem z wieży sędziowskiej;
10) uruchomienie instalacji;
11) szkolenie z zakresu obsługi ekranu diodowego i oprogramowania;
12) uruchomienie ekranu diodowego oraz jego obsługa podczas pierwszego meczu żużlowego w sezonie 2008, w dniu 6 kwietnia 2008 r.
13) w okresie gwarancyjnym:
a. nadzór techniczny poprzez obecność przedstawiciela wykonawcy podczas wszystkich imprez żużlowych (około 12 imprez w roku), oraz dwukrotny w ciągu roku nadzór nad demontażem i montażem ekranu diodowego (demontaż ekranu diodowego na stadionie po sezonie żużlowym, montaż ekranu jako band na hali, oraz operacja odwrotna przed sezonem żużlowym)
b) czas reakcji na zgłoszenie awarii – 24 godziny;
c) w przypadku awarii przedmiotu zamówienia i nie usunięcia jej do terminu najbliższych
zawodów sportowych dostarczenie przez Wykonawcę na swój koszt ekranu
zastępczego o podobnych parametrach.
14) dostarczenie i instalacja, na ścianie pomieszczenia w budynku wieży sędziowskiej, dwóch telewizorów z ekranami LCD 50’’ przygotowanych do współpracy ze standardem HD.
15) Przedmioty dostawy powinny spełniać wymagania normy CE.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Termin wykonania zamówienia : do 31 marca 2008 r.
6. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy);
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy);
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust.1 pkt 3 ustawy);
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy;
5) udzielą 3 letniej rękojmi i gwarancji jakości za wady przedmiotu zamówienia licząc od dnia odbioru końcowego wykonanego zamówienia.
6) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 50 % ceny ofertowej na wykonanie niniejszego zamówienia;
7) wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej jedną dostawę ekranu diodowego o powierzchni odpowiadającej co najmniej 50 % powierzchni ekranu będącego przedmiotem zamówienia lub co najmniej 10 wynajmów ekranu z obsługą
8) wniosą wadium.
7. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca przedłoży
następujące oświadczenia i dokumenty:

1) wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego druku);
2) oświadczenie, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
3) oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) oświadczenie, ze znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
5) oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych;
6) oświadczenie, że wykonawca zapoznał się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w niniejszej SIWZ i że akceptuje je bez zastrzeżeń;
7) oświadczenie, że wykonawca posiada wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty;
8) oświadczenie, że zobowiązuje się do udzielenia 3 letniej rękojmi i gwarancji jakości za wady
Przedmiotu zamówienia licząc od dnia odbioru końcowego;
9) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewi¬dencji działalności gospodarczej, (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upły¬wem terminu składania ofert);
10) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości 50 % ceny ofertowej na przedmiotowe zamówienie. Wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
11) wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie,
zamówień na dostawę i instalację ekranów diodowych lub wynajem ekranów diodowych wraz
z obsługą. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże dostawę i
instalację co najmniej jednego ekranu diodowego o powierzchni odpowiadającej co najmniej 50 % powierzchni zamówionego ekranu, lub wykonanie co najmniej 10 wynajmów ekranów diodowych wraz z obsługą. Wykonawca obowiązany jest załączyć dokumenty potwierdzające, że wykazane dostawy z instalacją lub wynajmy z obsługą ekranów diodowych zostały wykonane należycie.
12) polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;
13) Dowód wniesienia wadium.
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”.
8. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10.000.00 zł.
9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
cena – 100 %
10. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego przy ul. Strzeleckiej 7 do 27 grudnia 2007 r.
do godz. 10.00, w sekretariacie.
11. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Strzeleckiej 7, w 27 grudnia 2007 r
o godz. 10.30.
12. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
13. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
14) Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami – Leon Bielski, tel. 065 520 56 40, Rafał Bukowski 065 529 81 28, Tadeusz Sieracki tel. 065 529 81 34, w godz. 8 – 15Autor informacji: Lachowicz Agnieszka
Informację wprowadził: 20
Opublikowany dnia: 2007-12-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-12-07
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.