Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPrzetarg nieograniczony na przygotowywanie i dostarczanie posi??k??w dla dzieci ze ??wietlic terapeutycznych w Lesznie

Data publikacji: ---
Termin sk??adania ofert: 14.12.2007

Leszno, dnia 30 listopada 2007 roku
Urząd Miasta Leszna
Biuro ds. Uzależnień
ul. Lipowa 32
64-100 Leszno
PRZETARG NIEOGRANICZONY
na: „Przygotowywanie i dostarczenie posiłków dla dzieci ze świetlic terapeutycznych w Lesznie”
CPV 15894200-3
CPV 55321000-6
1. Termin realizacji zamówienia: styczeń-maj, 15 wrzesień-grudzień 2008
2. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych),
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp),
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust.1 pkt 3 ustawy Pzp)
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp).
3. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca przedłoży następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego druku),
2) oświadczenie, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
3) oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4) oświadczenie, ze znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
5) oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
6) oświadczenie, że wykonawca zapoznał się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w niniejszej SIWZ i że akceptuje je bez zastrzeżeń,
7) oświadczenie, że wykonawca uważa się za związanego ofertą do terminu ważności oferty wskazanego w SIWZ i zobowiązuje się w przypadku wyboru jego oferty zawrzeć umowę,
8) oświadczenie, że wykonawca posiada wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i znane są mu warunki wykonywania zamówienia,
9) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewi¬dencji działalności gospodarczej, (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upły¬wem terminu składania ofert),
10) kalkulacje kosztów wyżywienia 350 dzieci ze świetlic terapeutyczny zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Specyfikacji. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać posiłki, minimalna wartość kaloryczna jednego posiłku winna wynosić 500 kal, przy czym w ciągu tygodnia dany posiłek nie może się powtórzyć.
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”,
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz wariantowych.
5. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
6. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej www.bip.leszno.pl. SIWZ pobrać można również w siedzibie Biura ds. Uzależnień, pok. nr 9 lub za pobraniem pocztowym.
7. Oferty należy składać w zamkniętych opakowaniach opatrzonych dopiskiem „Przetarg-posiłki dla dzieci” oraz zastrzeżeniem „nie otwierać przed dniem 14 grudnia 2007 do godz 12.15”
w siedzibie zamawiającego tj. w Biurze ds. Uzależnień ul. Lipowa 32 w Lesznie, pok nr 9
w terminie 14 grudnia 2007r. do godz. 12.00
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, pok. nr 9, w dniu 14 grudnia 2007r. o godz. 12.15
8. Kryterium oceny ofert:
- cena ofertowa 100 % znaczenia
9. Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.
10. Termin zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych – 30.11.2007r
11. Wszelkich wyjaśnień związanych z postępowaniem udziela:
- Bożena Moksiewicz – tel. 065 529 82 27


Autor informacji: Krzysztof Kurpisz
Informację wprowadził: 24
Opublikowany dnia: 2007-11-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-30
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.