Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plOg??oszenie otwartego konkursu ofert na realizacj? zada?? publicznych miasta Leszna z zakresu ochrony zdrowia - przeciwdzia??anie narkomanii i alkoholizmowi.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.Nr. 96, poz. 873) ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2008r.

Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 oraz art. 11 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Zadania w zakresie ochrony zdrowia – przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi

I. Realizacja warsztatów i grup terapeutycznych dla młodzieży z grup ryzyka (narkotyki i alkohol) oraz wzmacnianie rodzin w tworzeniu sprzyjających warunków wychowawczych

1. Prowadzenie Młodzieżowego Centrum Profilaktyki „Alternatywa”
a. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 35.000 zł *
b. termin realizacji zadania: styczeń-grudzień 2008r.
c. warunki realizacji zadania:
- posiadanie odpowiedniej bazy lokalowej
- realizacja programu profilaktyczno-terapeutycznego przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje do pracy z dziećmi z rodzin alkoholowych
- zwiększenie dostępności pomocy profilaktyczno-terapeutycznej dla młodzieży oraz ich rodziców
d. informacja o zadaniach tego samego rodzaju realizowanych w 2007r. (wysokość przyznanych dotacji) 35.000 zł


II. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla młodzieży eksperymentującej i używającej narkotyki, prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej dla osób uzależnionych

a. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 35.000 zł *
b. termin realizacji zadania: styczeń -grudzień 2008r.
c. warunki realizacji zadania:
- posiadanie odpowiedniej bazy lokalowej
- realizacja programów profilaktyczno-terapeutycznych przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe
- prowadzenie zajęć z zakresu rehabilitacji osób uzależnionych bądź eksperymentujących z narkotykami
- zwiększenie dostępności pomocy w szczególności dla młodzieży
d. informacja o zadaniach tego samego rodzaju realizowanych w 2007r. (wysokość przyznanych dotacji) 35.000 zł


III. Prowadzenie programu profilaktycznego pod nazwą „Starszy brat, starsza siostra”

a. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 2.000 zł *
b. termin realizacji zadania: styczeń-grudzień 2008r.
c. warunki realizacji zadania:
- posiadanie odpowiedniej bazy lokalowej
- zapewnienie do prowadzenia zajęć osób posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe
d. informacja o zadaniach tego samego rodzaju realizowanych w 2007r. (wysokość przyznanych dotacji) 2.000 zł


IV. Prowadzenie Klubów Abstynenckich

1. Prowadzenie Klubów Abstynenckich
a. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 40.000 zł *
b. termin realizacji zadania: styczeń-grudzień 2008r.
c. warunki realizacji zadania:
- posiadanie odpowiedniej bazy lokalowej i nieodpłatne udostępnianie na potrzeby funkcjonowania grup samopomocowych oraz realizacji działań terapeutyczno-warsztatowych)
- dostępność lokalu 7 dni w tygodniu, minimum 4 godziny (w godz. popołudniowych)
d. informacja o zadaniach tego samego rodzaju realizowanych w 2007r. (wysokość przyznanych dotacji) 40.000 zł
V. Prowadzenie warsztatów i grup terapeutycznych dla ofiar przemocy

1. Prowadzenie grup terapeutycznych dla ofiar przemocy
a. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 30.000 zł *
b. termin realizacji zadania: styczeń-grudzień 2008r.
c. warunki realizacji zadania:
- prowadzenie grup wsparcia dla osób dotkniętych przemocą
- zajęcia edukacyjno-terapeutyczne dla klientek Ośrodka Interwencji Kryzysowej
- zajęcia terapeutyczne dla dorosłych
- dyżury interwencyjno-wspierajace dla ofiar i sprawców przemocy
- dyżury interwencyjno-konsultacyjne dla ofiar przemocy i osób w kryzysie
- zajęcia edukacyjno-terapeutyczne, korekcyjno-kompensacyjne, opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci
- terapia indywidualna
d. informacja o zadaniach tego samego rodzaju realizowanych w 2007r. (wysokość przyznanych dotacji) 30.000 zł


VI. Udzielanie wsparcia żywnościowego dla rodzin z problemem uzależnień
a. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 4.000 zł *
b. termin realizacji zadania: styczeń-grudzień 2008r.
c. warunki realizacji zadania:
- posiadanie odpowiedniej bazy lokalowej
- zapewnienie pomocy żywnościowej dla osób kierowanych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
d. informacja o zadaniach tego samego rodzaju realizowanych w 2007r. (wysokość przyznanych dotacji) 4.000 zł

VII. Prowadzenie imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży
a. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 30.000 zł *
b. termin realizacji zadania: styczeń-grudzień 2008r.
c. warunki realizacji zadania:
- posiadanie odpowiedniej bazy lokalowej i sprzętowej
- prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z Leszna
- zatrudnienie osób posiadających odpowiednie kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą
d. informacja o zadaniach tego samego rodzaju realizowanych w 2007r. (wysokość przyznanych dotacji) 30.000 zł

VIII. Organizowanie spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży jako działania alternatywne wobec uzależnień
a. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 10.000 zł *
b. termin realizacji zadania: styczeń-grudzień 2008r.
c. warunki realizacji zadania:
- posiadanie odpowiedniej bazy lokalowej
- zatrudnienie osób posiadających odpowiednie kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą
d. informacja o zadaniach tego samego rodzaju realizowanych w 2007r. (wysokość przyznanych dotacji)10.000 zł


IX. Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży

a. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 5.000 zł *
b. termin realizacji zadania: styczeń-marzec 2008r.
c. warunki realizacji zadania:
- posiadanie odpowiedniej bazy lokalowej
- zapewnienie do prowadzenia zajęć osób posiadających odpowiednie kwalifikacje
zawodowe do pracy z dziećmi i młodzieżą
- realizacja programu profilaktycznego

X. Prowadzenie działalności aktywizującej osoby uzależnione od alkoholu
a. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 10.000 zł *
b. termin realizacji zadania: styczeń-grudzień 2008r.
c. warunki realizacji zadania:
- posiadanie odpowiedniej bazy lokalowej – dostępność lokalu minimum 5 dni w tygodniu po 2 godzinny dziennie
- zapewnienie jednego ciepłego posiłku dziennie
- prowadzenie działalności edukacyjnej wśród osób uzależnionych od alkoholu.
d. informacja o zadaniach tego samego rodzaju realizowanych w 2007r. (wysokość przyznanych dotacji) 10.000 zł

XI. Prowadzenie Świetlic Środowiskowych dla dzieci i młodzieży
a. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 16.000 zł *
b. termin realizacji zadania: styczeń-grudzień 2008r.
c. warunki realizacji zadania:
- posiadanie odpowiedniej bazy lokalowej – udostępnianej 5 razy w tygodniu po 4 godzinny dziennie
- organizowanie imprez okolicznościowych
- realizacja programu profilaktyczno-terapeutycznego przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje do pracy z dziećmi
- dożywianie dzieci (jeden posiłek dziennie)
d. informacja o zadaniach tego samego rodzaju realizowanych w 2007r. (wysokość przyznanych dotacji) 16.000 zł
Kwota oznaczona symbolem ( * ) może ulec zmianie z chwilą przyjęcia przez Radę Miasta Leszna uchwały budżetowej na rok 2008.

Uwaga: Oferty należy składać w Biurze ds. Uzależnień, ul. Lipowa 32, pok. nr 8, tel. (065) 529-82-26.

Oferta musi spełniać wszystkie wymogi formalne, ustalone w ustawie
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami).

Rozpatrzeniu podlegać będą wyłącznie oferty sporządzone według wzoru zawartego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2007r.
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy
o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
(Dz. U. Nr 264, poz.2207).
Zasady i warunki przyznania dotacji na realizację zadań publicznych Miasta Leszna z zakresu ochrony zdrowia.

1. Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert i ubiegające się o dotację na realizacje zadań powinny spełniać warunki ogólne:
* posiadać osobowość prawną lub upoważnienie jednostki nadrzędnej, posiadającej osobowość prawną do złożenia oferty i podpisania umowy, dysponowania środkami finansowymi i rozliczenia,
* złożyć w terminie poprawnie i w sposób czytelny wypełnioną ofertę, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy,
* wykazać posiadanie: niezbędnej wiedzy, kwalifikacji, doświadczeń, kadry i odpowiedniego zaplecza lokalowego do realizacji konkretnego zadania.


2. Termin i sposób składania ofert:
* kompletne oferty wraz z załącznikami, należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.12.2007 roku w wydziałach Urzędu Miasta Leszna odpowiedzialnych za realizację zadań,
* oferty mogą składać podmioty samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami. We wniosku należy wskazać podmiot ubiegający się o dotację i odpowiedzialny za wykonanie zadania,
* do oferty należy dołączyć wymagane załączniki:
- aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku podmiotów nie będących stowarzyszeniami lub fundacjami inny dokument stanowiący o podstawie działalności danego podmiotu,
- sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat) za ostatni rok działalności tego podmiotu lub w przypadku organizacji nowo powstałej za okres jej działania,
- statut organizacji, w przypadku złożenia innego dokumentu niż odpis z KRS
- umowę partnerską lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania partnera biorącego udział w realizacji zadania),
- w ofercie nie należy zmieniać układu pytań,
- należy udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania (oferta kompletnie wypełniona); jeśli którekolwiek pytanie nie dotyczy oferenta, czy zgłaszanego przez niego projektu, należy to jasno zaznaczyć, np. wpisać nie dotyczy; w przypadku znaku (gwiazda) postąpić według instrukcji (niepotrzebne skreślić),
- oferta powinna zostać przygotowana na podstawie art. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Kopia dokumentów winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do podpisania oferty.


3. Warunki i termin realizacji zadania:

1. Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadnia zobowiązuje się do wykonania zadnia w trybie i na zasadach określonych w zawartej umowie.
2. Zadanie publiczne nie może być zrealizowane przez podmiot nie będący stroną umowy, chyba że umowa zezwala na wykonanie określonej części zadania przez taki podmiot.
3. Od oferenta wymaga się informowania opinii publicznej o otrzymanej dotacji ze środków budżetu miasta Leszna, a po zakończeniu zadania – złożenia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnie z umową o powierzenie zadania publicznego.
4. Termin realizacji zadnia: 1.01.2008r. – 31.12.2008r.
5. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w formie wykazu umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Leszna.


4. Termin, tryb i kryteria rozpatrywania ofert:

* rozpatrzenie ofert nastąpi w nieprzekraczalnym terminie 2 miesięcy od daty złożenia wniosku,
* oferty spełniające wymogi formalne, oceniane będą przez Komisję Konkursową, powołaną przez Prezydenta Miasta Leszna.


Ocenie podlegają następujące kryteria:
• merytoryczna ocena projektu i jego zgodność z celami zadania,
• zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach projektu,
• ocena możliwości realizacji przez podmiot, przy uwzględnieniu doświadczenia podmiotu w realizacji tego zadania, realności wykonania zadania, zasobów ludzkich, bazy materialnej,
• zgodność tematyki i zakresu wniosku z celami statutowymi wnioskodawcy,
• ocena kalkulacji kosztów zadania pod kątem ich celowości, oszczędności oraz efektywności wykonania,
• udział środków własnych oraz z innych źródeł finansowania,
• kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.
Część wkładu własnego może stanowić tzw. wkład pozafinansowy (np. praca wolontariuszy).

5. Postanowienia końcowe
Dotacji nie można wykorzystywać na:
* prowadzenie działalności gospodarczej,
* realizację zadań już zleconych danej jednostce przez Prezydenta Miasta Leszna
* zastrzega się możliwość nierozstrzygnięcia konkursu w poszczególnych zadaniach, bez prawa do odwołania.


Pliki do pobrania:

Autor informacji: Katarzyna Tomaszewska
Informację wprowadził: 26
Opublikowany dnia: 2007-11-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-19
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.