Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPrzetarg nieograniczony na dostaw? sprz?tu komputerowego oraz oprogramowania do Urz?du Miasta Leszna - Wydzia??u Geodezji, Kartografii i Katastru

Data publikacji: 9.11.2007
Termin sk??adania ofert: 20.11.2007

Leszno, dnia 09 listopada 2007 roku
Urząd Miasta Leszna
ul. Karasia 15
64-100 Leszno

PRZETARG NIEOGRANICZONY
na: „Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do Urzędu Miasta Leszna – Wydziału geodezji, Kartografii i Katastru”

1. Termin realizacji zamówienia:
- 20 dni od daty zawarcia umowy
2. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień tj. prowadzą działalność gospodarcza w zakresie przedmiotu zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy),
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy),
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust.1 pkt 3 ustawy),
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy).
3. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca przedłoży następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego druku),
2) oświadczenie, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
3) oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4) oświadczenie, ze znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
5) oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
6) oświadczenie, że wykonawca zapoznał się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w niniejszej SIWZ i że akceptuje je bez zastrzeżeń,
7) oświadczenie, że wykonawca uważa się za związanego oferta do terminu ważności oferty wskazanego w SIWZ i zobowiązuje się w przypadku wyboru jego oferty zawrzeć umowę,
8) oświadczenie, że wykonawca posiada wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i znane są mu warunki przetargu,
9) oświadczenie, że zobowiązuje się do udzielenia wymaganej w SIWZ gwarancji na oferowany sprzęt,
10) szczegółowy wykaz oferowanego sprzętu przygotowany zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ z podaniem nazw, marek i typów oferowanego sprzętu,
11) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewi¬dencji działalności gospodarczej, (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upły¬wem terminu składania ofert,
12) zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczony sprzęt odpowiada określonym normom lub specyfikacjom technicznym – Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca załączy dokument potwierdzający, że oferowane zestawy komputerowe odpowiadają normie jakości ISO 9001-2000. Ponadto wszystkie oferowane urządzenia muszą odpowiadać normie bezpieczeństwa CE,
13) Wykonawca może zamiast dokumentu o którym mowa powyżej (zaświadczenie ISO) złożyć inne dokumenty potwierdzające odpowiednio stosowanie przez wykonawcę równoważnych środków zapewnienia jakości.,
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”,
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz wariantowych.
5. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej www.bip.leszno.pl. SIWZ pobrać można również w siedzibie zamawiającego przy ul. Al. Jana Pawła II 21, pok. nr 7 lub za pobraniem pocztowym.
6. Oferty należy składać w zamkniętych opakowaniach opatrzonych dopiskiem „Przetarg- dostawa komputerów do Urzędu Miasta Leszna – Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru” i zastrzeżenie „nie otwierać przed dniem 20 listopada 2007 r. do godz. 09.30” w siedzibie zamawiającego tj. w budynku przy ul. Al. Jana Pawła II 21 w Lesznie, pokój nr 7 w terminie do 20 listopada 2007r. do godz. 9.00
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego tj. w budynku przy ul. Al. Jana Pawła II 21 w Lesznie pokój nr 1, w dniu 20 listopada 2007r. o godz. 9.30
7. Kryteria oceny ofert:
- cena ofertowa 100 % znaczenia
8. Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.
9. Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 09.11.2007r
10. Wszelkich wyjaśnień związanych z postępowaniem udziela:
- Paweł Walkowiak – tel. 065 520-69-96, 529-81-42
Autor informacji: Krzysztof Kurpisz
Informację wprowadził: 24
Opublikowany dnia: 2007-11-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-09
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.