Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPrzetarg nieograniczony na zadanie pn."Budowa linii kablowej o??wietlenia ulicznego wraz ze s??upami i oprawami w rejonie osiedla Le??na Osada w Lesznie"

Data publikacji: 31.10.2007
Termin sk??adania ofert: 22.11.2007


Urząd Miasta Leszna


64-100 Leszno, ul. Karasia 15
ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz ze słupami i oprawami w rejonie osiedla Leśna Osada w Lesznie”.
CPV 45.31.61.10-9;
1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:
1) prace montażowe:
a) wykop rowów pod kable;
b) ułożenie rur ochronnych w miejscach projektowanych
c) ułożenie w wykopie projektowanych kabli;
d) wykopy pod projektowane słupy;
e) dokonanie odbioru kabla przed zasypaniem;
f) zasypanie kabla;
g) inwentaryzacja geodezyjna kabla;
h) osadzenie słupa wraz z uzbrojeniem;
i) podłączenie kabli w słupach;
j) wykonać niezbędne pomiary elektryczne;
k) zgłosić linię do podłączenia pod napięcie;
l) doprowadzić teren do stanu pierwotnego;

2. Termin wykonania zamówienia – 20 dni od dnia przekazania placu budowy.
3. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy),
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy),
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy),
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy),
5) w ostatnich 5 latach zrealizowali co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia,
6) dysponują niezbędną kadrą techniczną, przy czym za minimum uznaje się 1 osobę z uprawnieniami do kierowania robót branży budowlanej - elektrycznej, posiadająca ważne zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
7) z chwilą złożenia oferty akceptują bez zastrzeżeń warunki przetargu określone w niniejszej specyfikacji.
8) zobowiązują się do udzielenia 3 letniej rękojmi na wykonane roboty i wbudowane materiały.

3. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca
przedłoży następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego druku),
2) oświadczenie, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (załącznik nr 2),
3) oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (załącznik nr 2),
4) oświadczenie, ze znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (załącznik nr 2),
5) oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w niniejszej SIWZ oraz wzorem umowy i że akceptuje je bez zastrzeżeń (załącznik nr 3),
6) oświadczenie, że Wykonawca uważa się za związanego oferta do terminu ważności oferty wskazanego w SIWZ i zobowiązuje się w przypadku wyboru jego oferty zawrzeć umowę (załącznik nr 3),
7) oświadczenie, że Wykonawcy znane są warunki prowadzenia robót oraz posiada wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty (załącznik nr 3),
8) oświadczenie, że zobowiązuje się do udzielenia 3 letniej rękojmi na wykonane roboty i wbudowane materiały (załącznik nr 3),
9) oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2),
10) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewi¬dencji działalności gospodarczej, (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upły¬wem terminu składania ofert),
11) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. Wykaz ten powinien potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę wymogu określonego w rozdz. 8 pkt. 1.5.
12) wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wy¬konania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. W wykazie należy podać minimum osoby, które będą odpowiedzialne z ramienia Wykonawcy za wykonanie zamówienia wraz z kadrą techniczną, o której mowa rozdz. 8 pkt. 1.6. z podaniem osoby wytypowanej na kierownika budowy włącznie. Kierownikiem Budowy musi być osoba posiadająca uprawnienia budowlane.
13) polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,
14) dowód wniesienia wadium.
15) Oświadczenie o realizacji zamówienia siłami własnymi albo wspólnie z innymi podmiotami w formie konsorcjum lub z udziałem podwykonawców. W przypadku realizacji zamówienia w formie konsorcjum lub z udziałem podwykonawców wówczas do oferty należy dołączyć dokumenty, o których mowa w rozdz. 14 pkt 2 i 3 odpowiednio do złożonego oświadczenia.
16) Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz
wariantowych.
5. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 4.000,00 zł..
6. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna na stronie internetowej
www.bip.leszno.pl . SIWZ można pobrać również w siedzibie zamawiającego przy ul.
Karasia 15 – pok. 34. lub za pobraniem pocztowym.
7. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego przy ul. Karasia 15, pok. 34 do dnia 22 listopada 2007 r. do godz. 09.00, w zamkniętym podwójnym opakowaniu. Na opakowaniu zewnętrznym należy umieścić napis „Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz ze słupami i oprawami w rejonie osiedla Leśna Osada w Lesznie ” i zastrzeżenie „nie otwierać przed dniem 22 listopada 2007 r. do godz. 09.30, oraz nazwę i adres zamawiającego. Na opakowaniu wewnętrznym należy umieścić nazwę i adres wykonawcy.
8. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Karasia 15 w
Lesznie – pok. 30, w dniu 22 listopada 2007 r. o godz. 09.30.
9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
cena – 100 %
10)Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
11)Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami – Rafał Bukowski, tel. 065 529 81 28,
Zenon Kiciński tel. 065 529 81 34, pok. 34 , w godz. 8 – 15.Autor informacji: Lachowicz Agnieszka
Informację wprowadził: 20
Opublikowany dnia: 2007-11-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-05
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.