Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie o wy??o??eniu do publicznego wgl?du projektu zmiany studium uwarunkowa?? i kierunk??w zagospodarowania przestrzennego Leszna.

Numer dokumentu: ...
Rok: 2007

Leszno, 26 październik 2007 r.


OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Leszna w rejonie ul. Wilkowickiej, Poznańskiej, Fabrycznej, Zacisze i torów PKP w Lesznie

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-rowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zago-spodarowania przestrzennego miasta Leszna w rejonie ul. Wilkowickiej, Poznańskiej, Fa-brycznej, Zacisze i torów PKP w Lesznie w dniach od 12 listopada 2007r. do 12 grudnia 2007r. w siedzibie Urzędu Miasta Leszna, Wydział Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa, Al. Jana Pawła II 21, 64-100 Leszno w godz. od 07:30 do 15:30.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10 grudnia 2007r. w siedzibie Urzędu Miasta Leszna, Wydział Architektury, Plano-wania Przestrzennego i Budownictwa, Al. Jana Pawła II 21, 64-100 Leszno o godz. 13:00.
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zamiany studium. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Leszna z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 stycznia 2008r.PREZYDENT MIASTA LESZNA
/-/ Tomasz Malepszy


Autor informacji: Izabela Kucharczyk
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2007-10-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-10-24
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2007-10-23 wprowadzona przez: 23
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.