Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPraca - stanowisko ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego

Numer dokumentu: ---
Rok: 2007

URZĄD MIASTA LESZNA
ul. K. Karasia 15, 64-100 Leszno
ogłasza nabór kandydatów na

STANOWISKO DS. PLANOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa


1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe techniczne z zakresu specjalności: budowlane, architektoniczne lub planowanie przestrzenne,
b) umiejętność obsługi komputera w obszarze środowiska Windows.

2. Wymagania pożądane:
a) doświadczenie – praktyka w budownictwie, planowaniu przestrzennym lub architekturze,
b) znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,
c) umiejętność pracy w zespole,
d) komunikatywność.

3. Wymagane dokumenty:
- wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- list motywacyjny,
- życiorys /CV/ z opisem przebiegu pracy zawodowej,
- dokument poświadczający wykształcenie /kserokopia dyplomu lub zaświadczenie o odbytych studiach/,
- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
- inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie i szczegółowy opis stanowiska pracy można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Leszna www.bip.leszno.pl /dział Aktualności – Nabór do pracy - Urząd Miasta w załącznikach do niniejszego ogłoszenia/ lub w Urzędzie Miasta Leszna, ul. K. Karasia 15 w Referacie Kadr i Obsługi Prawnej, II piętro, pok. 36.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm./ oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych / Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1593 ze zm./.
Dokumenty należy składać w Referacie Kadr i Obsługi Prawnej, ul. Karasia 15, II piętro, pok. 36 lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego w terminie do dnia 02 listopada 2007 r.
Zastrzega się możliwość niezatrudnienia żadnego kandydata.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.leszno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu – tablica w hollu głównym na parterze budynku przy ul. K. Karasia 15. Dokumenty aplikacyjne nie spełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną po zakończeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone, natomiast dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Autor informacji: Agnieszka Kania
Informację wprowadził: 28
Opublikowany dnia: 2007-10-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-10-17
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.