Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. budowy odcinka sieci wodoci?gowej w ul. ??niwnej- od istniej?cej sieci wodoci?gowej w ul. ??niwnej do wpi?cia w istniej?c? sie? wodoci?gow? w ul. Pilot??w w Strzy??ewicach gm. ??wi?ciechowa.

Numer dokumentu: ...
Rok: 2007


O B W I E S Z C Z E N I E

PREZYDENTA MIASTA LESZNA


Stosownie do art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami) i art.61 §1-4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.z 2000r. Nr 98,poz.1071 ze zmianami) zawiadamiam, że dnia 5 października 2007r. wszczęto postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej w ul. Żniwnej- od istniejącej sieci wodociągowej w ul. Żniwnej do wpięcia w istniejącą sieć wodociągową w ul. Pilotów w Strzyżewicach gm. Święciechowa.
W związku z powyższym informujemy, że w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II nr 21, pokój nr 208 w godz. 730 – 1530 a pon. godz. 830 -1700 w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego Obwieszczenia można zapoznać się z wnioskiem Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie oraz zgłaszać swoje wnioski, ewentualnie uwagi i zastrzeżenia.


Prezydent Miasta
Tomasz Malepszy

Autor informacji: Izabela Kucharczyk
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2007-10-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-10-08
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.