Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStanowisko ds. administracji architektoniczno - budowlanej w AP - NAB??R ZAKO??CZONY

Numer dokumentu: ---
Rok: 2007

URZĄD MIASTA LESZNA
ul. K. Karasia 15, 64-100 Leszno
ogłasza nabór na

STANOWISKO DS. ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO
- BUDOWLANEJ
w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa

1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie średnie techniczne z zakresu wszystkich specjalności budowlanych (budownictwo ogólne, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne, budownictwo drogowe)
b) praktyka zawodowa w budownictwie zgodnie z posiadanym wykształceniem,
c) praktyka zawodowa z zakresu projektowania budowlanego lub pełnienia innej funkcji w budownictwie,
d) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi lub uprawnienia projektowe w ograniczonym zakresie,
e) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
f) umiejętność obsługi komputera – MS Office oraz programów specjalistycznych.

2. Wymagania pożądane:
a) wykształcenie wyższe techniczne z zakresu wszystkich specjalności budowlanych,
b) samodzielna praktyka zawodowa w kierowaniu budową lub pełnieniu innej samodzielnej funkcji w budownictwie (projektanta, inspektora nadzoru inwestorskiego)
c) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi i uprawnienia projektowe bez ograniczeń,
d) znajomość przepisów: kodeks postępowania administracyjnego, ustawy prawo budowlane, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy prawo ochrony środowiska, ustawy o drogach publicznych, ustawy prawo energetyczne.

3. Wymagane dokumenty:
- wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- list motywacyjny,
- życiorys /CV/ z opisem przebiegu pracy zawodowej,
- dokument poświadczający wykształcenie,
- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
- inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie i szczegółowy opis stanowiska pracy można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Leszna www.bip.leszno.pl /dział Urząd Miasta – Ogłoszenia - Nabór do pracy - Urząd Miasta w załącznikach do niniejszego ogłoszenia/ lub w Urzędzie Miasta Leszna, ul. K. Karasia 15 w Referacie Kadr i Obsługi Prawnej, II piętro, pok. 36.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm./ oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych / Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1593 ze zm./.
Dokumenty należy składać w Referacie Kadr i Obsługi Prawnej, ul. Karasia 15, II piętro, pok. 36 lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko ds. administracji architektoniczno - budowlanej w terminie do dnia 19 października 2007 r. Zastrzega się możliwość niezatrudnienia żadnego kandydata.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.leszno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu – tablica w hollu głównym na parterze budynku przy ul. K. Karasia 15. Dokumenty aplikacyjne nie spełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną po zakończeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone, natomiast dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.Autor informacji: Agnieszka Kania
Informację wprowadził: 28
Opublikowany dnia: 2007-10-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-12-03
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2007-10-05 wprowadzona przez: 28
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.