Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plI przetarg ustny nieograniczony na sprzeda?? nieruchomo??ci po??o??onej w Lesznie przy ul. Portugalskiej.

Data publikacji: 28-09-2007
Termin sk??adania ofert: ---

PREZYDENT MIASTA LESZNA
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Lesznie przy
ul. Portugalskiej.
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca następujące działki ewidencyjne:
- nr 1/132 ark. m. 34 o pow. 0,27.92 ha – KW nr 41512
- nr 1/119 ark. m. 34 o pow. 0,00.83 ha – KW nr 41512
- nr 1/113 ark. m. 34 o pow. 0,00.76 ha – KW nr 41512
- nr 1/105 ark. m. 34 o pow. 0,03.57 ha – KW nr 41512
- nr 1/50 ark. m. 97 o pow. 0,03.37 ha - KW nr 31728
o łącznej powierzchni 3645m2, w tym 3308m2 powierzchni nieruchomości stanowiącej własność Miasta Leszna.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 370.600,00 zł,
w tym cena prawa własności gruntu:
- 350.000,00 zł, co stanowi 94,44% ceny wywoławczej nieruchomości.
Cena prawa własności nieruchomości ozn. dz. nr 1/132, 1/119, 1/113, 1/105 osiągnięta w przetargu zostanie powiększona o podatek VAT w wys. 22% według powyższego udziału.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Przeznaczenie nieruchomości ustalone jest w Uchwale Nr IV/41/2002 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19.12.2002 r. w sprawie ustalenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Leszna, zatwierdzonego uchwałą Nr XXXIX/297/93 Rady Miejskiej Leszna z dnia 7 września 1993 roku, dotyczącej terenu w rejonie ul. Estkowskiego. Nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 10U/M i przeznaczona jest pod usługi: handel o powierzchni sprzedażowej nie przekraczającej 2000m2, rzemiosło, gastronomię, administracje wraz z towarzyszącą jednorodzinną zabudową mieszkaniową.
Nieruchomość ozn. dz. nr 1/50 zabudowana budynkiem parterowym byłej wagowni o pow. zabudowy 62,7m2.
Przedmiotem przetargu jest zbycie prawa własności dz. nr 1/132, 1/119, 1/113, 1/105 i sprzedaż prawa użytkowania wieczystego dz. nr 1/50 wraz ze sprzedażą prawa własności budynku.
Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej ozn. dz. nr 1/50 podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535 ze zmianami) i § 2 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97 poz. 6670).
Nabywca prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ozn. dz. nr 1/50 zobowiązany jest do uiszczania opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego na rzecz Skarbu Państwa. Opłaty roczne wnosi się w terminie do dnia 31.03 każdego roku. Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana, nie częściej niż raz w roku.
Terminy zakończenia zabudowy:
- zakończenie zabudowy, za które uważa się wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym, w ciągu 4 lat.
Przetarg odbędzie się dnia 6 listopada 2007r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta Leszna, ul. Karasia 15 (sala konferencyjna – parter).
Wadium w wysokości 70.000,00 zł należy wpłacić na konto Urzędu Miasta nr 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 Bank PKO BP S.A. I O/Leszno do dnia 30 października 2007r.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.
Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w ciągu 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego.
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie przed zawarciem umowy notarialnej, nie później niż w dniu zawarcia umowy.
Zawiadomienie o terminie zawarcia umowy sprzedaży nastąpi najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
W przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Bliższych informacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Al. Jana Pawła II 21, pok. nr 106-110, tel. (0-65) 529-82-11, 529-82-13.

Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: 21
Opublikowany dnia: 2007-09-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-09-28
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.