Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plI przetarg ustny ograniczony na sprzeda?? na w??asno??? nieruchomo??ci po??o??onej w Lesznie przy ul. Czarnoleskiej przeznaczonej na popraw? warunk??w zagospodarowania dla w??a??cicieli nieruchomo??ci przyleg??ych.

Data publikacji: 28-09-2007
Termin sk??adania ofert: ---

PREZYDENT MIASTA LESZNA
ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości położonej w Lesznie przy ul. Czarnoleskiej przeznaczonej na poprawę warunków zagospodarowania dla właścicieli nieruchomości przyległych.
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana stanowiąca własność Miasta Leszna oznaczona wg ewidencji gruntów działką nr 424 na ark. m. 137 o pow. 58m2 dla której w Sądzie Rejonowym w Lesznie – Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr 23018.
Cena wywoławcza netto nieruchomości – 3.500,00 zł.
Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony będzie podatek VAT w wysokości 22%. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Na przedmiotową nieruchomość brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Nieruchomość przeznaczona jest do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania dla właścicieli nieruchomości przyległych stanowiących działki nr: 425 oraz nr 423/1, 423/2 na ark. m. 137.
W przetargu mogą brać udział osoby, które zgłoszą uczestnictwo w przetargu poprzez:
1. złożenie dowodów potwierdzających, iż są właścicielami nieruchomości przyległych (akt notarialny, odpis księgi wieczystej) do dnia 23 października 2007r. w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Al. Jana Pawła II 21 (pok. 106 - 110).
2. wpłacenie wadium w wysokości 700,00 zł na konto Urzędu Miasta nr 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 Bank PKO BP S.A. I O/Leszno do dnia 23 października 2007r.
Komisja przetargowa sprawdzi, czy oferenci spełniają warunki przetargowe i kwalifikuje ich do uczestnictwa w przetargu wywieszając listę osób zakwalifikowanych w siedzibie Urzędu Miasta Leszna w dniu 29 października 2007r.
Przetarg odbędzie się dnia 30 października 2007r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta Leszna – Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Al. Jana Pawła II 21 (I piętro, pokój 106).
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu zwiększona o podatek VAT w wysokości 22% podlega zapłacie przed zawarciem umowy notarialnej, nie później niż w dniu zawarcia umowy.
Zawiadomienie o terminie zawarcia umowy sprzedaży nastąpi najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
W przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Bliższych informacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Al. Jana Pawła II 21 (pok. nr 106-110), tel.065529-82-11, 065529-82-13.

Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: 21
Opublikowany dnia: 2007-09-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-09-28
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.