Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPrzetarg nieograniczony na remont elewacji budynku wie??y s?dziowskiej na stadionie sportowym im. Alfreda Smoczyka w Lesznie, polegaj?cy na wymianie lekkiej ??ciany os??onowej metalowo-szklanej na elewacji wschodniej i p????nocnej oraz podsufitek

Data publikacji: 17.09.2007
Termin sk??adania ofert: 08.10.2007


Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

64-100 Leszno, ul. Strzelecka 7
ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Remont elewacji budynku wieży sędziowskiej na stadionie sportowym im. Alfreda Smoczyka w Lesznie, polegający na wymianie lekkiej ściany osłonowej metalowo-szklanej na elewacji wschodniej i północnej oraz podsufitek”.
CPV 45.42.11.15-3
CPV 45.42.11.12-2
CPV 45.42.11.46-9

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest zamieszczona na stronie internetowej
www.bip.leszno.pl . SIWZ można pobrać również w siedzibie zamawiającego przy ul. Strzeleckiej 7, w
sekretariacie, lub za pobraniem pocztowym.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie :
1) wymiana okien stałych i uchylnych oraz drzwi wykonanych z profili aluminiowych na okna stałe
i rozwieralno-uchylne oraz drzwi wykonane z profili aluminiowych z przekładką termiczną i płyty warstwowe ;
2) wymiana podsufitki nad tarasem, lożą honorową i okapem dachu wykonanej z elementów
panelowych na panele z blachy stalowej lakierowanej;
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Termin wykonania zamówienia : do 12 grudnia 2007 r.
6. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy);
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy);
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust.1 pkt 3 ustawy);
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy;
5) udzielą 5 letniej rękojmi za wady przedmiotu zamówienia licząc od dnia odbioru końcowego wykonanego zamówienia.
6) wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną w zakresie, której występował montaż ślusarki aluminiowej o wartości nie mniejszej niż 70 % ceny oferty na niniejsze zamówienie;
7) wniosą wadium
7. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca przedłoży
następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego druku);
2) oświadczenie, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
3) oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) oświadczenie, ze znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
5) oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych;
6) oświadczenie, że wykonawca zapoznał się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w niniejszej SIWZ i że akceptuje je bez zastrzeżeń;
7) oświadczenie, że wykonawca posiada wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty;
8) oświadczenie, że zobowiązuje się do udzielenia 5 letniej rękojmi za wady przedmiotu
zamówienia licząc od dnia odbioru końcowego;
9) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewi¬dencji działalności gospodarczej, (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upły¬wem terminu składania ofert),
10) dokumenty potwierdzające: wykształcenie, posiadanie uprawnień budowlanych oraz członkostwo izby samorządu zawodowego osoby wytypowanej na kierownika budowy;
11) wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże wykonanie co najmniej jednej roboty budowlanej w zakresie której występował montaż ślusarki aluminiowej o wartości nie mniejszej niż 70 % ceny ofertowej na wykonanie niniejszego zamówienia;
12) polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;
13) Dowód wniesienia wadium.
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”.
8. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5.000.00 zł.
9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
cena – 100 %
10. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego przy ul. Strzeleckiej 7 do dnia 8 października 2007 r
do godz. 10.00, w sekretariacie.
11. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Strzeleckiej 7, w dniu 8 października 2007 r
o godz. 10.30.
12. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
13. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
14) Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami – Leon Bielski, tel. 065 520 56 40,
Tadeusz Sieracki tel. 065 529 81 34, w godz. 8 – 15.Autor informacji: Lachowicz Agnieszka
Informację wprowadził: 20
Opublikowany dnia: 2007-09-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-09-18
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.