Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plI przetarg ustny nieograniczony na sprzeda?? na w??asno??? nieruchomo??ci niezabudowanej po??o??onej w Lesznie przy ul. Wodnej.

Data publikacji: 2007
Termin sk??adania ofert: ---

PREZYDENT MIASTA LESZNA
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości niezabudowanej położonej w Lesznie przy ul. Wodnej.
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca następującą działkę ewidencyjną:
- nr 23/9 ark. m. 86 o pow. 1175m2 zapisana w księdze wieczystej KW 30703.
Cena wywoławcza netto nieruchomości wynosi 54.000,00 zł.
Wadium w wysokości 10.800,00 zł.
Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony będzie podatek VAT w wysokości 22%. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg odbędzie się dnia 9 października 2007r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta Leszna, ul. Karasia 15 (sala konferencyjna – parter).
Przeznaczenie nieruchomości ustalone jest w Uchwale Nr XLIII/454/2002 Rady Miejskiej Leszna w sprawie ustalenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Leszna i zmiany planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Leszno - Zaborowo w rejonie ul. Złotniczej, Chopina i Henrykowskiej. Nieruchomość położona jest w jednostce B3MN i przeznaczona pod tereny mieszkaniowe zabudowy jednorodzinnej.
Przez nieruchomość przebiegają sieci: kanalizacyjna sanitarna Ø 150 i Ø 200. Właścicielowi sieci przysługiwać będzie prawo nieodpłatnego i nieograniczonego dostępu do sieci w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, konserwacyjnych i remontowych (przy zbyciu nieruchomości ustanowione zostaną odpowiednie służebności).
Terminy zakończenia zabudowy:
- zakończenie zabudowy, za które uważa się wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym, w ciągu 4 lat.
Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta nr 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 Bank PKO BP S.A. I O/Leszno do dnia 2 października 2007r.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.
Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w ciągu 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego.
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu zwiększona o podatek VAT w wysokości 22% podlega zapłacie przed zawarciem umowy notarialnej, nie później niż w dniu zawarcia umowy.
Zawiadomienie o terminie zawarcia umowy sprzedaży nastąpi najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
W przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Bliższych informacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Al. Jana Pawła II 21, pok. nr 106-110, tel. (0-65) 529-82-11, 529-82-13.

Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: 21
Opublikowany dnia: 2007-09-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-09-10
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.