Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plOG?OSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJ? ZADA?? PUBLICZNYCH MIASTA LESZNA - ZADANIA Z ZAKRESU WSP???PRACY Z ZAGRANIC?.


Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.) ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2007 r.
Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 oraz art. 11 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

ZADANIA Z ZAKRESU WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ


Działania związane z rozwijaniem kontaktów i współpracy między społeczeństwami Leszna i miast partnerskich: Suhl, Deurne i Montluçon

1. Wysokość środków na zadanie w roku 2006 - 0 PLN
Wysokość pozostałych środków na zadanie w roku 2007 - 15.800,00 PLN
2. Cele zadania:
Rozwój kontaktów mieszkańców Leszna z miastami partnerskimi Suhl, Deurne i Montluçon poprzez uczestnictwo we wspólnych przedsięwzięciach celem bliższego poznania codziennego życia mieszkańców miast partnerskich, wymiany doświadczeń i integracji obywateli.
3. Przedmiot konkursu:
Organizowanie przedsięwzięć, imprez, spotkań, wspólnie realizowanych projektów z udziałem mieszkańców Suhl, Deurne i Montluçon oraz Leszna mających na celu nawiązanie kontaktów i współpracy oraz wzajemne poznanie się społeczeństw obu miast.
4. Termin realizacji zadania: do 31.12.2007.
5. Preferowane będą propozycje uwzględniające udział jak największej grupy mieszkańców Leszna i odpowiedniego miasta partnerskiego.
6. Warunkiem koniecznym dopuszczenia oferty do konkursu jest przedłożenie listu intencyjnego, umowy lub innej pisemnej deklaracji partnera zagranicznego.
7. Dopuszczalne jest organizowanie imprez poza granicami administracyjnymi Leszna.

Zasady i warunki przyznania dotacji :
1. Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert i ubiegające się o dotację na realizację zadań powinny spełniać warunki ogólne:
- posiadać osobowość prawną lub upoważnienie jednostki nadrzędnej, posiadającej osobowość prawną do złożenia oferty i podpisania umowy, dysponowania środkami finansowymi i rozliczenia,
- złożyć w terminie poprawnie i w sposób czytelny wypełnioną ofertę, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy,
- wykazać posiadanie: niezbędnej wiedzy, kwalifikacji, doświadczeń, kadry i odpowiedniego zaplecza lokalowego do realizacji konkretnego zadania.

2. Termin i sposób składania ofert:
- kompletne oferty wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.09.2007 roku w Wydziale Promocji i Rozwoju.
- oferty mogą składać podmioty samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami. We wniosku należy wskazać podmiot ubiegający się o dotację i odpowiedzialny za wykonanie zadania.
Do oferty należy dołączyć wymagane załączniki:
- aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku podmiotów nie będących stowarzyszeniami lub fundacjami inny dokument stanowiący o podstawie działalności danego podmiotu,
- sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok działalności tego podmiotu,
- statut organizacji, w przypadku złożenia innego dokumentu niż odpis z KRS.
- sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok działalności tego podmiotu lub w przypadku nowopowstałej za okres jej działania.
Kopia dokumentów winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do podpisania oferty.

3. Termin, tryb i kryteria rozpatrywania ofert:
- rozpatrzenie ofert nastąpi w nieprzekraczalnym terminie 2 miesięcy od daty złożenia wniosku,
- oferty spełniające wymogi formalne, oceniane będą przez Komisję Konkursową, powołaną przez Prezydenta Miasta Leszna,
- oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione, albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane,
- złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
Ocenie podlegają następujące kryteria:
- merytoryczna ocena projektu i jego zgodność z celami zadania,
- zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach projektu,
- ocena możliwości realizacji przez podmiot, przy uwzględnieniu doświadczenia podmiotu w realizacji tego zadania, realności wykonania zadania, zasobów ludzkich, bazy materialnej,
- ocena kalkulacji kosztów zadania pod katem ich celowości, oszczędności oraz efektywności wykonania,
- udział środków własnych oraz z innych źródeł finansowania,
- zgodność tematyki i zakresu wniosku z celami statutowymi wnioskodawcy,
- kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej. Część wkładu własnego może stanowić tzw. wkład pozafinansowy (np. praca wolontariuszy).

4. Postanowienia końcowe
Dotacji nie można wykorzystywać na:
- prowadzenie działalności gospodarczej,
- realizację zadań już zleconych danej jednostce przez Prezydenta Miasta Leszna
Zastrzega się możliwość nierozstrzygnięci konkursu w poszczególnych zadaniach, bez prawa do odwołania
Termin realizacji zadań zgłoszonych do konkursu ofert upływa z dniem 31 grudnia 2007 roku. Podmiot dotowany po zakończeniu zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnie z umową o powierzenie zadania publicznego.

Oferty na zadania z zakresu współpracy z zagranicą należy składać w Wydziale Promocji i Rozwoju, ul. Karasia 15, tel. (65) 529 81 23, do dnia 30.09.2007.


Autor informacji: Maciej Dziamski
Informację wprowadził: 19
Opublikowany dnia: 2007-09-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-09-04
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.