Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPRZETARG NIEOGRANICZONY na dostaw? tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydzia??u Komunikacji Urz?du Miasta Leszna

Data publikacji: 2007-08-31
Termin sk??adania ofert: 2007-09-18


Leszno, dnia 31 sierpnia 2007 roku

Urząd Miasta Leszna
ul. Karasia 15
64-100 Leszno

PRZETARG NIEOGRANICZONY
na: „Dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Leszna”
CPV 27520000-6
1. Termin realizacji zamówienia:
- od daty zawarcia umowy do 31.12.2010r
2. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy),tj posiadają zezwolenie Wojewody lub Marszałka Województwa na produkcję tablic rejestracyjnych zgodnie z art. 75 a ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz prowadzą działalność w zakresie dostaw będących przedmiotem zamówienia,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy),
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust.1 pkt 3 ustawy) tj. nie zalegają z opłacaniem podatków w urzędzie skarbowym oraz opłat i składek w ZUS,
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy).
5) wniosą wadium w kwocie 10 000 zł,
6) zapewnią zgodność oferowanych tablic rejestracyjnych lub materiałów służących do ich produkcji z warunkami technicznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U. z 2002r Nr 133, poz. 1123 ze zmianami)
3. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca przedłoży następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego druku),
2) oświadczenie, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
3) oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4) oświadczenie, ze znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
5) oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
6) oświadczenie, że wykonawca zapoznał się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w niniejszej SIWZ i że akceptuje je bez zastrzeżeń,
7) oświadczenie, że wykonawca uważa się za związanego oferta do terminu ważności oferty wskazanego w SIWZ i zobowiązuje się w przypadku wyboru jego oferty zawrzeć umowę,
8) oświadczenie, że wykonawca posiada wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i znane są mu warunki udzielenia zamówienia,
9) oświadczenie, że wykonawca udzieli 24-miesięcznej gwarancji na oferowane tablice,
10) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewi¬dencji działalności gospodarczej, (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upły¬wem terminu składania ofert),
11) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
12) zezwolenie Wojewody lub Marszałka Województwa na produkcję tablic rejestracyjnych zgodnie z art. 75 a ustawy Prawo o ruchu drogowym,
13) certyfikat uprawnionego podmiotu potwierdzający zgodność oferowanych tablic rejestracyjnych lub materiałów służących do ich produkcji z warunkami technicznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U. z 2002r. Nr 133, poz. 1123 ze zmianami,
14) dowód wniesienia wadium w kwocie 10 000 zł
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”,
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz wariantowych.
5. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 10 000 zł
6. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej www.bip.leszno.pl. SIWZ pobrać można również w siedzibie zamawiającego, pok. nr 1B lub za pobraniem pocztowym.
7. Oferty należy składać w zamkniętych opakowaniach opatrzonych dopiskiem „Przetarg-dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Leszna” i zastrzeżenie „nie otwierać przed dniem 18 wrzesnia 2007 r. do godz. 09.30” w siedzibie zamawiającego tj. w budynku przy ul. Karasia 15 w Lesznie, pok nr 1B w terminie do 18 wrzesnia 2007r. do godz. 9.00
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, sala konferencyjna na parterze budynku, w dniu 18 września 2007r. o godz. 9.30
8. Kryteria oceny ofert:
- cena ofertowa 100 % znaczenia
9. Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.
10. Wszelkich wyjaśnień związanych z postępowaniem udzielają:
- w zakresie przedmiotu zamówienia – Danuta Łąkowska, tel. 065 529 81 09
- w zakresie procedury przetargowej – Krzysztof Kurpisz, tel. 065 529 82 20


Autor informacji: ??kowska Danuta
Informację wprowadził: 24
Opublikowany dnia: 2007-08-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-31
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.