Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plI przetarg ustny nieograniczony na sprzeda?? na w??asno??? nieruchomo??ci zabudowanej po??o??onej w Lesznie przy ul. Narutowicza 29.

Data publikacji: 2007-08-29
Termin sk??adania ofert: 2007-10-17

PREZYDENT MIASTA LESZNA
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości zabudowanej położonej w Lesznie przy ul. Narutowicza 29.
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana stanowiąca własność Miasta Leszna oznaczona wg ewidencji gruntów działką:
- nr 51/1, ark. m. 8 o pow. 316m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Lesznie – Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr 2937.
Cena wywoławcza nieruchomości: 520.000,00 zł.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zabudowanej podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zmianami).

Na przedmiotową nieruchomość brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 ze zmianami) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Teren przedmiotowej nieruchomości znajduje się w ścisłej strefie ochrony konserwatorskiej.

Nieruchomość zabudowana jest budynkami: mieszkalnym, gospodarczym, garażowym.
• Budynek mieszkalny dwukondygnacyjny, z poddaszem częściowo użytkowym, nie podpiwniczony, murowany w technologii tradycyjnej z dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej. Powierzchnia zabudowy budynku – 115,45m2, powierzchnia całkowita budynku – 202,51m2.W budynku znajduje się lokal użytkowy oraz dwa lokale mieszkalne (samodzielny oraz socjalny).
- Lokal użytkowy wykorzystywany jest z przeznaczeniem pod działalność handlową.
- Samodzielny lokal mieszkalny oznaczony nr 1 położony jest na piętrze budynku. Do lokalu przynależy pomieszczenie strychowe na poddaszu budynku oraz pomieszczenie w budynku gospodarczym położonym w podwórzu posesji.
Najemca w/w lokalu nie skorzystał zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami) z przysługującego mu prawa pierwszeństwa w nabyciu zajmowanego lokalu.
Miasto Leszno zobowiązuje się zapewnić w/w najemcy lokal zamienny w Lesznie, który udostępniony zostanie najpóźniej do dnia 30.06.2008 r. W/w najemca zobowiązany jest opuścić zajmowany obecnie lokal przy ul. Narutowicza 29/1 w terminie 30 dni od daty udostępnienia lokalu zamiennego.
Nabywca nieruchomości będącej przedmiotem przetargu zgodnie z art. 678 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2006r., Nr 133 poz. 935 ze zmianami) wstąpi w stosunek najmu na miejsce zbywcy. Warunki i zasady dotychczasowych umów najmu pozostaną niezmienione.

• Budynek gospodarczy murowany w technologii tradycyjnej, częściowo podpiwniczony, z dachem płaskim jednospadowym. Powierzchnia zabudowy – 37,09m2, powierzchnia użytkowa – 35,84m2.

• Budynek garażowy murowany w technologii tradycyjnej, nie podpiwniczony, z dachem płaskim jednospadowym. Powierzchnia zabudowy – 25,17m2, powierzchnia użytkowa – 22,26m2.

Ogólny stan techniczny budynków - przedmiotowe budynki są zużyte w aspekcie technicznym, funkcjonalnym i środowiskowym. Zużycie w znacznym stopniu elementów konstrukcyjnych oraz zły stan fundamentów powodują konieczność dokonania kapitalnego remontu.

Dla nieruchomości będącej przedmiotem zbycia ustanowiona jest na rzecz Miasta Leszna i każdorazowego właściciela przedmiotowej nieruchomości służebność polegająca na prawie przejazdu i przejścia trasą o szerokości cztery metry i długości trzynaście metrów przez działkę gruntu nr 48/1, ark. m. 8 o powierzchni 448m2 położoną w Lesznie przy ul. Narutowicza 31, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr 24108, za rocznym wynagrodzeniem w kwocie 5 000,00 zł, rewaloryzowana raz w roku o stopę inflacji ogłaszaną przez Główny Urząd Statystyczny za rok poprzedni, płatnym w terminie do dnia 30 stycznia każdego roku przez okres trwania tego prawa.

Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie ustanowić na rzecz Miasta Leszna i każdorazowego właściciela nieruchomości oznaczonej działkami nr 53 i nr 51/2 ark. m. 8 objętymi księgą wieczystą KW nr 23034, położonymi w Lesznie przy ul. Narutowicza 27 służebność polegającą na prawie przejazdu i przejścia przez działkę gruntu nr 48/1 na mapie 8 o pow. 0.04.48 ha, położoną w Lesznie, przy ul. Narutowicza 31, objętej księga wieczysta KW nr 24108 trasą o szerokości cztery metry i długości 13metrów.
Dojście i dojazd do nieruchomości od ulicy Gabriela Narutowicza oraz Placu Powstańców.
Teren nieruchomości uzbrojony w infrastrukturę techniczną: wodociąg, kanalizację sanitarną i deszczową, gaz, energię elektryczną, telekomunikację.
Zasilanie w media infrastruktury według technicznych warunków przyłączenia.

Nabywca zobowiązany jest zagospodarować nieruchomość w ciągu 4 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
W przypadku nie dotrzymania określonego wyżej warunku Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości za zwrotem ceny w ciągu 5 lat od dnia zawarcia umowy notarialnej w wysokości określonej w umowie sprzedaży.
Przetarg odbędzie się dnia 24 października 2007r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta Leszna, ul. Karasia 15 – sala konferencyjna - parter.
Wadium w wysokości 100 000,00 zł należy wpłacać na konto Urzędu Miasta nr 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 Bank PKO BP S.A. I O/Leszno do dnia 17 października 2007 r.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.
Cena nieruchomości podlega zapłacie przed zawarciem umowy notarialnej, nie później niż w dniu zawarcia umowy.
Zawiadomienie o terminie zawarcia umowy sprzedaży nastąpi najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
W przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Prezydent Miasta Leszna może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Bliższych informacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Al. Jana Pawła II 21, pok. nr 106-110, telefon 065529-82-11, 529-82-14.

Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: 21
Opublikowany dnia: 2007-08-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-29
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.