Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPraca - samodzielny referent - Gimnazjum nr 5
Gimnazjum Nr 5 im. A. Fiedlera w Lesznie
ul. Gronowska 45 64-100 Leszno
ogłasza nabór zewnętrzny na stanowisko pracy

samodzielny referent

1. Wymagania niezbędne:
a/ wykształcenie minimum średnie,
b/ co najmniej roczny staż pracy,
c/ biegła znajomość obsługi komputera,
d/ brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym,
e/ oświadczenie kandydata o niekaralności.
2. Wymagania dodatkowe:
a/ komunikatywność, kreatywność, operatywność,
b/ umiejętność pracy w zespole.
3. Wymagania pożądane:
a/ wykształcenie wyższe,
b/ znajomość języka obcego w stopniu umożliwiającym komunikację .
4. Zakres wykonywanych zadań na wykonywanym stanowisku:
a/ prowadzenie sekretariatu szkoły,
b/ przygotowanie danych do projektu organizacyjnego szkoły, sprawozdań GUS, ubezpieczenia uczniów, SIO,
c/ prowadzenie archiwum,
d/ prowadzenie księgi korespondencji,
e/ prowadzenie księgi ewidencji uczniów,
f/ prowadzenie ewidencji świadectw szkolnych,
g/ prowadzenie arkuszy ocen,
h/ wystawianie legitymacji szkolnych,
i/ kserowanie materiałów dydaktycznych.
5. Szczegółowy opis stanowiska pracy można uzyskać w Gimnazjum Nr 5 w Lesznie, ul. Gronowska 45
parter, tel. 65 5271130 w godz. od 9.oo do 13.oo.
6. Wnioski kandydatów przystępujących do konkursu powinny zawierać:
- wypełniony kwestionariusz osobowy ,
- życiorys /CV/ z opisem przebiegu pracy zawodowej,
- list motywacyjny,
- dokument poświadczający wykształcenie /świadectwo, dyplom/ oraz inne dodatkowe dokumenty
o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach /potwierdzonych za zgodność z oryginałem/,
- oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione
umyślnie,
- adres i telefon kontaktowy,
- pisemne oświadczenie o przystąpieniu do konkursu i klauzula o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych /Dz.U. Dz 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm./ oraz ustawą z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych /Dz.U. Dz 2001r. Nr 142, poz. 1593 ze zm./.

7. Termin i miejsce składania dokumentów:
- Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 lipca 2007 r.
w Gimnazjum Nr 5 w Lesznie, ul. Gronowska 45 , w sekretariacie w godz. od 9.oo do 13.oo lub pocztą
na adres Gimnazjum Nr 5 w
Lesznie,
- Aplikacje, które wpłyną do Gimnazjum Nr 5 w Lesznie po wyżej określonym terminie,
nie będą rozpatrywane,
- Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
/www.bip.leszno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Gimnazjum Nr 5 w Lesznie, parter.
Dokumenty aplikacyjne nie spełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu będzie można odebrać w
sekretariacie, natomiast dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

Wyboru kandydata na samodzielnego referenta w Gimnazjum Nr 5 im. A. Fiedlera w Lesznie dokona komisja
powołana przez dyrektora szkoły.
Gimnazjum Nr 5 w Lesznie zastrzega sobie prawo zatrudnienia wybranego/nej kandydata/tki na czas próby,
a następnie na czas określony i nieokreślony.


Dyrektor Gimnazjum nr 5
Marek Pawełkiewicz


Autor informacji: Pawe??kiewicz Marek
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2007-08-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-22
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.