Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plUrz?d Miasta Leszna z siedzib? w Lesznie przy ul. Karasia 15 informuje, ??e zosta??o og??oszony przetarg nieograniczony na budow? ul. Grottgera w Lesznie na odcinku do ul. Dembi??skiego do ul. Styki

Data publikacji: 21-08-2007
Termin sk??adania ofert: 10-09-2007O G Ł O S Z E N I EUrząd Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie przy ul. Karasia 15 informuje, że zostało ogłoszony przetarg nieograniczony na budowę ul. Grottgera w Lesznie na odcinku do ul. Dembińskiego do ul. Styki.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg: CPV 45.23.31.20-6


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobierać w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji w Lesznie przy ul. Karasia 15, pok. Nr 30 oraz na stronie internetowej www.bip.leszno.pl. .

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

Kryterium wyboru stanowi w 100 % cena.

Termin wykonania zamówienia – 60 dni od przekazania placu budowy

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny tych warunków:

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy),
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy),
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy),
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy),
5) w ostatnich 5 latach zrealizowali co najmniej jedno zamówienie polegające na:
• co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu nawierzchni w technologii nawierzchni z w technologii nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na podbudowie z kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie o łącznej powierzchni 1.000 m2,
• co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu nawierzchni z elementów prefabrykowanych betonowych drobnowymiarowych na podbudowie z kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie lub z betonu cementowego o łącznej powierzchni 1.000 m2 ,
6) dysponują niezbędną kadrą techniczną, przy czym za minimum uznaje się 1 osobę z uprawnieniami do kierowania robót branży drogowej, posiadającą ważne zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
7) dysponują środkami finansowymi pozwalającymi na realizację zamówienia, przy czym za min. uznaje się dysponowanie kwotą (środki własne lub zdolność kredytowa) w wysokości 50% oferowanej kwoty za wykonanie zamówienia,
8) z chwilą złożenia oferty akceptują bez zastrzeżeń warunki przetargu określone w niniejszej specyfikacji.
9) zobowiązują się do udzielenia 4 letniej gwarancji na wykonane roboty i wbudowane materiały.
2. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdz. 9 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
3. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a oferta uznana będzie za odrzuconą.

Termin składania ofert na w/w zadanie wyznaczono do dnia 10 września 2007 roku do godz. 9:00.

Termin wpłaty wadium w wysokości 12.000,00 zł wyznaczono do dnia 10 września 2007 roku do godz. 9:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 10 września 2007roku o godz. 09:30 w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji – pok. nr 30. Termin związania wykonawcy z ofertą wynosić będzie 30 dni.

Ogłoszenie w dniu 21.08.2007r. zostało zamieszczone w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych


Autor informacji: Bukowski Rafa??
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2007-08-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-22
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.