Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPrzetarg nieograniczony na budow? boiska do pi??ki no??nej na stadionie sportowym w Lesznie ?? Zaborowie, przy ul. G??rowskiej

Data publikacji: 17-08-2007
Termin sk??adania ofert: 07-09-2007


OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
64-100 Leszno, ul. Strzelecka 7
ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Budowę boiska do piłki nożnej na stadionie sportowym w Lesznie – Zaborowie,
przy ul. Górowskiej”
1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) demontaż bieżni;
2) budowa boiska piłkarskiego;
3) nawadnianie boiska.

2. Termin wykonania zamówienia : do dnia 05 listopada 2007 r.
3. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy);
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy);
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust.1 pkt 3 ustawy);
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy;
5) wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane o powyższym zakresie.
6) udzielą 2 letniej gwarancji, licząc od dnia odbioru końcowego wykonanego zamówienia.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz
wariantowych.
6. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna na stronie internetowej
www.bip.leszno.pl . SIWZ można pobrać również w siedzibie zamawiającego przy
ul. Strzeleckiej 7 – pokój 207, lub za pobraniem pocztowym.
7. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego przy ul. Strzeleckiej 7, pok. 207 do
dnia 07 września 2007 r. do godz. 09.00, w zamkniętym podwójnym opakowaniu.
Na opakowaniu zewnętrznym należy umieścić napis „Oferta na budowę boiska do
piłki nożnej na stadionie sportowym w Lesznie – Zaborowie” i zastrzeżenie
„nie otwierać przed dniem 07 września 2007 r. do godz. 09.30” oraz nazwę i adres
zamawiającego. Na opakowaniu wewnętrznym należy umieścić nazwę i adres
wykonawcy.
8. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Strzeleckiej 7
w Lesznie – pok. 204, w dniu 07 września 2007 r. o godz. 09.30.
9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
cena – 100 %
10. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
11. Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami – Leon Bielski, tel. 065 520 56 40.Autor informacji: Bielski Leon
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2007-08-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-17
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.