Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPraca - stanowisko ds. naliczania op??at adiacenckich i planistycznych - NAB??R ZAKO??CZONY

Numer dokumentu: ---
Rok: 2007


URZĄD MIASTA LESZNA

ul. K. Karasia 15, 64-100 Leszno

ogłasza nabór naSTANOWISKO DS. NALICZANIA OPŁAT ADIACENCKICH

I PLANISTYCZNYCH

w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe,

b) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

c) wymagana dobra znajomość zagadnień związanych z gospodarką nieruchomościami i zagospodarowaniem przestrzennym,

d) umiejętność obsługi komputera – MS Office.2. Wymagania pożądane:

a) wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie gospodarki nieruchomościami / zagospodarowania przestrzennego,

b) ukończone studia podyplomowe w zakresie szacowania nieruchomości,

c) uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego,

d) znajomość przepisów prawnych regulujących problematykę związaną ze stanowiskiem oraz przepisów prawa samorządowego,

e) kreatywność, samodzielność, dyspozycyjność i motywacja do pracy,

f) znajomość języka angielskiego lub niemieckiego będzie dodatkowym atutem.3. Pracownik będzie odpowiedzialny za realizację zadań Wydziału w zakresie naliczania opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałego w wyniku uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego oraz opłat adiacenckich z tytułu wzrostu i wartości nieruchomości na skutek budowy urządzeń infrastruktury technicznej i podziału nieruchomości.4. Wymagane dokumenty:

- wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

- list motywacyjny,

- życiorys /CV/ z opisem przebiegu pracy zawodowej,

- dokument poświadczający wykształcenie /kserokopia dyplomu/,

- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

- inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie i szczegółowy opis stanowiska pracy można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Leszna www.bip.leszno.pl / dział Urząd Miasta – Ogłoszenia - Nabór do pracy - Urząd Miasta w załącznikach do niniejszego ogłoszenia/ lub w Urzędzie Miasta Leszna, ul. K. Karasia 15 w Referacie Kadr i Obsługi Prawnej, II piętro, pok. 36.Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm./ oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych / Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1593 ze zm./.

Dokumenty należy składać w Referacie Kadr i Obsługi Prawnej, ul. Karasia 15, II piętro, pok. 36 lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko ds. naliczania opłat adiacenkich i planistycznych w terminie do dnia 24 sierpnia 2007 r.

Zastrzega się możliwość niezatrudnienia żadnego kandydata.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.leszno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu – tablica w hollu głównym na parterze budynku przy ul. K. Karasia 15. Dokumenty aplikacyjne nie spełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną po zakończeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone, natomiast dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.Autor informacji: Agnieszka Kania
Informację wprowadził: 28
Opublikowany dnia: 2007-08-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-12-03
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2007-08-10 wprowadzona przez: 18
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.