Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPrzetarg nieograniczony na opracowanie projekt??w budowlanych na budow? wybranych ulic w dzielnicy Zatorze w mie??cie Lesznie

Data publikacji: 2007-07-24
Termin sk??adania ofert: 2007-08-28

Urząd Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie przy ul. Karasia 15 informuje, że w dniu 02.08.2007r. zostało umieszczone na Portalu Zamówień Publicznych ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Opracowanie projektów budowlanych na budowę wybranych ulic w dzielnicy Zatorze w mieście Lesznie.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg – CPV: 74.23.20.00-4

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobierać w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji w Lesznie przy ul. Karasia 15, pok. Nr 30 oraz na stronie internetowej www.bip.leszno.pl. .

Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Kryterium wyboru stanowi w 100 % cena.

Zamawiający nie przewiduje obowiązku wnoszenia wadium do przedmiotowego postępowania
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy będą spełniać wszystkie niżej wymienione wymogi:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy),
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy),
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy),
4) posiadają ważną polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,
5) posiadają doświadczenie zawodowe w realizacji zadań o podobnym charakterze, tj. w ostatnich trzech latach wykonali co najmniej trzy opracowania branży drogowej w zakresie budowy lub modernizacji dróg publicznych klasy min. L o charakterze i złożoności odpowiadającej zamówieniu,
6) osoba wytypowana na głównego projektanta - musi posiadać uprawnienia projektowe dla sporządzania projektów budowlanych w specjalności drogowej, aktualne zaświadczenie o przynależności do Regionalnej Izby Inżynierów Budowlanych
7) z chwilą złożenia oferty akceptują bez zastrzeżeń warunki przetargu określone w niniejszej specyfikacji.
8) Wykonawca nie może mieć wobec Urzędu Miasta Leszna zaległości finansowych i zaległości związanych z innymi zamówieniami.
2. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia — nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdz. 9 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki.
3. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a ofertę ta będzie uznana za odrzuconą.


Termin wykonania zamówienia - 60 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania wybranemu Wykonawcy decyzji lokalizacyjnych.

Termin składania ofert na w/w zadanie wyznaczono do dnia 28 sierpnia 2007 roku do godz. 9:00.


Otwarcie ofert nastąpi dnia 28 sierpnia 2007 roku o godz. 9:30 w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 30.

Termin związania wykonawcy z ofertą wynosić będzie 30 dni.Autor informacji: Rafa?? Bukowski
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2007-08-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-10
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.