Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plBudowa ul. Sosnowej w Lesznie na odcinku do ul. G??rowskiej do ul. Spacerowej

Data publikacji: 18.07.2007
Termin sk??adania ofert: 17.08.2007

Urząd Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie przy ul. Karasia 15 informuje, że został ogłoszony przetarg nieograniczony na budowę ul. Sosnowej w Lesznie na odcinku do ul. Górowskiej do ul. Spacerowej.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg: CPV 45.23.31.20-6


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobierać w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji w Lesznie przy ul. Karasia 15, pok. Nr 30 oraz na stronie internetowej www.bip.leszno.pl. .

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

Kryterium wyboru stanowi w 100 % cena.

Termin wykonania zamówienia – 45 dni od przekazania placu budowy

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny tych warunków zostały określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Termin składania ofert na w/w zadanie wyznaczono do dnia 17 sierpnia 2007 roku do godz. 9:00.

Termin wpłaty wadium w wysokości 3.000,00 zł wyznaczono do dnia 17 sierpnia 2007 roku do godz. 9:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 17 sierpnia 2007 roku o godz. 09:45 w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji – pok. nr 30. Termin związania wykonawcy z ofertą wynosić będzie 30 dni.

Ogłoszenie w dniu 18.07.2007r. zostało zamieszczone w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych
Autor informacji: Rafa?? Bukowski
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2007-08-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-07
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.