Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPraca - KIEROWNIK REFERATU WYDATK??W W WYDZIALE FINANS??W

Numer dokumentu: ---
Rok: 2007

URZĄD MIASTA LESZNA

ul. K. Karasia 15, 64-100 Leszno

ogłasza nabór na stanowiskoKIEROWNIKA REFERATU WYDATKÓW

w Wydziale Finansów1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe ekonomiczne,

b) posiadanie łącznie co najmniej dwuletniego staż pracy:

- na stanowiskach urzędniczych w jednostkach samorządu, lub

- w służbie cywilnej, lub

- w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk obsługi, lub

- w innych urzędach państwowych z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi,

lub

- na kierowniczych stanowiskach państwowych,

c) posiadanie obywatelstwa polskiego,

d) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,

e) nieposzlakowana opinia,

f) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,

g) doświadczenie w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, dekretowania dokumentów i sporządzania bilansu,

h) znajomość księgowości budżetowej, planowania i wykonywania budżetu, sporządzania sprawozdań,

i) wiedza specjalistyczna w zakresie ustaw o finansach publicznych i rachunkowości.2. Wymagania pożądane:

a) studia podyplomowe z zakresu rachunkowości,

b) posiadanie certyfikatu księgowego,

c) umiejętność zarządzania personelem,

d) sprawna organizacja pracy,

e) komunikatywność,

f) sumienność i systematyczność.3. Wymagane dokumenty:

- wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

- list motywacyjny,

- życiorys /CV/ z opisem przebiegu pracy zawodowej,

- kserokopie dokumentów poświadczających wymagany staż pracy,

- dokument poświadczający wykształcenie /kserokopia dyplomu lub zaświadczenie o odbytych studiach/,

- inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie i szczegółowy opis stanowiska pracy można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Leszna www.bip.leszno.pl /dział Aktualności – Nabór do pracy - Urząd Miasta w załącznikach do niniejszego ogłoszenia/ lub w Urzędzie Miasta Leszna, ul. K. Karasia 15 w Referacie Kadr i Obsługi Prawnej, II piętro, pok. 36.Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm./ oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych / Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1593 ze zm./.

Dokumenty należy składać w Referacie Kadr i Obsługi Prawnej, ul. Karasia 15, II piętro, pok. 36 lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Kierownika Referatu Wydatków w terminie do dnia 27 lipca 2007 r.

Zastrzega się możliwość niezatrudnienia żadnego kandydata.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.leszno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu – tablica w hollu głównym na parterze budynku przy ul. K. Karasia 15. Dokumenty aplikacyjne nie spełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną po zakończeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone, natomiast dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.


Autor informacji: Agnieszka Kania
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2007-08-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-03
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.