Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plOg??oszenie o naborze na stanowisko pracy - STRA??NIK MIEJSKI - APLIKANT


URZĄD MIASTA LESZNA ul. K. Karasia 15, 64-100 Leszno

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracy STRAŻNIK MIEJSKI – APLIKANT
 1. Wymagania niezbędne (formalne):
  1. obywatelstwo polskie,
  2. wykształcenie średnie lub wyższe,
  3. ukończone 21 lat,
  4. korzystanie z pełni praw publicznych i niekaralność sądowa,
  5. nienaganna opinia,
  6. uregulowany stosunek do służby wojskowej,
  7. prawo jazdy kategorii B,
  8. nienaganny stan zdrowia oraz sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
  9. stałe zamieszkiwanie na terenie miasta Leszna.
 2. Wymagania pożądane:
  1. preferowany wiek do 30 lat,
  2. znajomość topografii Leszna,
  3. ukończony kurs pierwszej pomocy,
  4. licencja ochrony,
  5. umiejętność obsługi komputera,
  6. pożądane cechy osobowe: uczciwość, sumienność, odporność na stres, dyspozycyjność, komunikatywność, odpowiedzialność, rzetelność, umiejętność pracy w zespole.
 3. Wymagane dokumenty:
  1. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  2. list motywacyjny,
  3. życiorys /CV/ z opisem przebiegu pracy zawodowej,
  4. kserokopia dowodu osobistego,
  5. kserokopia książeczki wojskowej potwierdzająca uregulowany stosunek do służby wojskowej,
  6. kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,
  7. oświadczenie kandydata o niekaralności,
  8. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  9. kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności, w tym prawa jazdy.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm./ oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych / Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1593 ze zm./.

Dokumenty należy składać w Referacie Kadr i Obsługi Prawnej, ul. Karasia 15, II piętro, pok. 36 lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: Nabór – strażnik miejski w terminie do dnia 23 marca 2007 r.

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie i szczegółowy opis stanowiska pracy można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Leszna www.bip.leszno.pl /dział Aktualności – Nabór do pracy - Urząd Miasta w załącznikach do niniejszego ogłoszenia/ lub w Urzędzie Miasta Leszna, ul. K. Karasia 15 w Referacie Kadr i Obsługi Prawnej, II piętro, pok. 36. Zatrudnienie poprzedzone zostanie badaniami lekarskimi, zgodnie z rozporządzeniem w zakresie dot. badań lekarskich strażników miejskich, następnie 3 - miesięcznym okresem próbnym oraz umową na czas określony na okres 1 roku. Warunkiem zawarcia umowy jest zakończenie szkolenia podstawowego z wynikiem pozytywnym.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.leszno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu – tablica w hollu głównym na parterze budynku przy ul. K. Karasia 15. Dokumenty aplikacyjne nie spełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną po zakończeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone, natomiast dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.   Autor informacji: Piotr Kasperski
   Informację wprowadził: 18
   Opublikowany dnia: 1997-08-29
   Wprowadzony do BIP dnia: 2007-03-09
   Zmian: 0
   Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
   Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.