Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plOg??oszenie o naborze na stanowisko ds. wydawania decyzji ??rodowiskowych w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony ??rodowiska.


 

URZĄD MIASTA LESZNA,
ul. K. Karasia 15, 64-100 Leszno


ogłasza nabór kandydatów na


STANOWISKO DS. WYDAWANIA DECYZJI ŚRODOWISKOWYCH

w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska1. Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie ochrony środowiska,

 2. umiejętność obsługi komputera w obszarze środowiska Windows.


2. Wymagania pożądane:

 1. politechniczna specjalizacja w zakresie ochrony środowiska, inżynierii sanitarnej,

 2. doświadczenie w pracy w jednostkach administracji publicznej na pokrewnych stanowiskach bądź w prowadzeniu procesu inwestycyjnego,

 3. uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /projektowanie, budowa, nadzór/,

 4. wymagana znajomość przepisów prawa oraz umiejętność interpretacji i stosowania ustaw z zakresu wymienionego w opisie stanowiska pracy,

 5. umiejętność logicznego myślenia oraz pracy w zespole, rzetelność i systematyczność, komunikatywność,

 6. znajomość języka angielskiego lub niemieckiego będzie dodatkowym atutem.

3. Wymagane dokumenty:

 • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 • list motywacyjny,

 • życiorys /CV/ z opisem przebiegu pracy zawodowej,

 • dokument poświadczający wykształcenie /kserokopia dyplomu lub zaświadczenie o odbytych studiach/,

 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.


Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie i szczegółowy opis stanowiska pracy można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Leszna www.bip.leszno.pl /dział Aktualności – Nabór do pracy - Urząd Miasta w załącznikach do niniejszego ogłoszenia/ lub w Urzędzie Miasta Leszna, ul. K. Karasia 15 w Referacie Kadr i Obsługi Prawnej, II piętro, pok. 36.


Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm./ oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych / Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1593 ze zm./.

Dokumenty należy składać w Referacie Kadr i Obsługi Prawnej, ul. Karasia 15, II piętro, pok. 36 lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko ds. wydawania decyzji środowiskowych w terminie do dnia 09 lutego 2007 r.

Zastrzega się możliwość niezatrudnienia żadnego kandydata.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.leszno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu – tablica w hollu głównym na parterze budynku przy ul. K. Karasia 15. Dokumenty aplikacyjne nie spełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną po zakończeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone, natomiast dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 1997-08-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-01-26
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.