Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plOg??oszenie o zatrudnieniu na stanowisku g????wnego ksi?gowego w wymiarze 1/2 etatu w Szkole Podstawowej nr 4 w Lesznie.


 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4

im. Adama Mickiewicza w Lesznie

 

OGŁASZA NABÓR

 

Na stanowisko GŁÓWNEGO   KSIEGOWEGO w wymiarze ½  etatu

w Szkole Podstawowej nr 4 w Lesznie

 

                        I.      Wymagania w stosunku do kandydatów:

1)   Wymagania niezbędne:

a)        posiada obywatelstwo polskie;

b)        ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych; nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe; 

c)        ukończyła:

ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w  księgowości;

lub średnią, policealną lub pomaturalną szkołę zawodową o kierunku rachunkowość i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości.

2)   wymagania dodatkowe:

a)        umiejętność obsługi komputera i znajomość programów WORD i EXEL

                      II.       Zakres odpowiedzialności:

a)        prowadzenie księgowości jednostki;

b)        wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;

c)        dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych zgodnie z planem finansowym;

d)        dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

e)        sporządzanie kalkulacji kosztów;

f)          sporządzanie sprawozdań finansowych i statystyki publicznej.

                   III.      Wymagane dokumenty:

1)        CV

2)        List motywacyjny,

3)        Dyplom ukończenia studiów lub dyplom ukończenia szkoły i studiów uzupełniających,

4)        Świadectwa pracy potwierdzające praktykę w księgowości,

5)        Oświadczenie o niekaralności przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu lub o przestępstwo karne skarbowe.

 

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych Dz.U. Nr 133, poz. 883 z poźn. zmianami /Dz.U.z 2002 r nr 101,poz. 926 ze zm./ oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r o pracownikach samorządowych /Dz.U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 ze zmianami./

 

                   IV.      Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

1)        Termin: do 11 maja 2007 roku godz. 14.00;

2)        Sposób składania dokumentów aplikacyjnych: w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym;

3)        Miejsce:

a)        Szkoła Podstawowa nr 4 w Lesznie, 64-100 Leszno ul. Rynek Zaborowski 41, SEKRETARIAT

b)        Jeśli dokumenty zostaną przesłane pocztą, prosimy o dopisanie na kopercie słów: "Nabór na stanowisko głównego księgowego".

                     V.      Dodatkowe informacje:

a)      kontakt z Sekretariatem szkoły: tel. 0655270011,

b)        aplikacje, które wpłyną do SP nr 4 po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane;

c)        lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne i tym samym zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostanie ogłoszona na tablicy informacyjnej Szkoły Podstawowej nr 4;

d)        kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego;

e)        informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej Szkoły Podstawowej nr 4 w Lesznie

f)          dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną odesłane pocztą.

 

 

 

Krzysztof Adamczak

Dyrektor

Szkoły Podstawowej nr 4

w Lesznie

 


Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 1997-08-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-05-21
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.