Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plI przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa w??asno??ci nieruchomo??ci niezabudowanej oraz nieruchomo??ci zabudowanej budynkiem gospodarczo - gara??owym z u??ytkowym poddaszem, po??o??onych w Lesznie przy ul. Lipowej 32


PREZYDENT  MIASTA  LESZNA

o g ł a s z a    I  przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości niezabudowanej oraz nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczo - garażowym z użytkowym poddaszem, położonych w Lesznie przy ul. Lipowej 32, stanowiących własność Skarbu Państwa.

Przedmiotem przetargu są nieruchomości stanowiące następujące działki ewidencyjne:
1. dz. nr  nr 12/14 i 13/5 o łącznej pow. 0.0502 ha ark. mapy 62, zapisane
     w księdze wieczystej KW  nr 116 
     Cena wywoławcza netto nieruchomości wynosi  -       45.680,-zł
     Wadium w wysokości -      7.000,-zł
     Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony będzie podatek Vat  w wysokości 22%.

2. dz. nr 12/13 o pow. 0.0382 ha ark. mapy 62, zapisana w księdze wieczystej KW nr 116
     Cena wywoławcza nieruchomości wynosi -                 80.100,- zł
     Wadium w wysokości   16.000,-zł

Postąpienie nie może wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Dla przedmiotowych nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
Nabywca nieruchomości oznaczonej działkami nr nr 12/14 i 13/5 jest zobowiązany do wystąpienia do Wydziału Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Nabywca nieruchomości oznaczonej działką nr 12/13 ark. mapy 62 jest zobowiązany do spełnienia warunków podziału wynikających z decyzji Prezydenta Miasta Leszna z dnia 12.09.2005r. znak: GD.74301/10/05 zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości.

Przetarg odbędzie się dnia   3 lipca 2007r. o godz.12  w siedzibie Urzędu Miasta Leszna przy ul. Karasia nr 15 - sala konferencyjna - parter
Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Leszna nr  37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 Bank  PKO BP S.A. I O/Leszno do dnia  25 czerwca 2007r.


Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu (powiększona o podatek Vat w wysokości 22% dla nieruchomości oznaczonej działkami nr nr 12/14 i 13/5) podlega zapłacie przed zawarciem aktu notarialnego nie później jednak niż w dniu zawarcia umowy notarialnej.
Zawiadomienie o terminie zawarcia umowy sprzedaży nastąpi najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Prezydent zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Bliższych  informacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Al. Jana Pawła II nr 21, pokój 107, telefon 065-529-82-12,


Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2007-07-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-06-04
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.