Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plI przetarg ustny nieograniczony na sprzeda?? na w??asno??? nieruchomo??ci niezabudowanych po??o??onych w Lesznie przy ulicy ??urawinowej, Kurkowej.


PREZYDENT   MIASTA   LESZNA

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości niezabudowanych położonych w Lesznie przy ulicy Żurawinowej, Kurkowej.

Przedmiotem przetargu są nieruchomości stanowiące następujące działki ewidencyjne:
1. dz. nr 5/32, 36/29 ark. m. 24 o pow. łącznej 821m2 zapisana w księdze wieczystej KW 43351
cena wywoławcza netto nieruchomości – 67 400,00 zł
Wadium w wysokości 13 400,00 zł
2. dz. nr 5/33, ark. m. 24 o pow. 798m2 zapisana w księdze wieczystej KW 43351
cena wywoławcza netto nieruchomości – 69 000,00 zł
Wadium w wysokości 13 800,00 zł
3. dz. nr 5/34, ark. m. 24 o pow. 791m2 zapisana w księdze wieczystej KW 43351
cena wywoławcza netto nieruchomości – 68 400,00 zł
Wadium w wysokości 13 600,00 zł
4. dz. nr 5/35, ark. m. 24 o pow. 785m2 zapisana w księdze wieczystej KW 43351
cena wywoławcza netto nieruchomości – 67 900,00 zł
Wadium w wysokości 13 500,00 zł
5. dz. nr 5/36, ark. m. 24 o pow. 778m2 zapisana w księdze wieczystej KW 43351
cena wywoławcza netto nieruchomości – 67 300,00 zł
Wadium w wysokości 13 400,00 zł
6. dz. nr 5/57, ark. m. 24 o pow. 766m2 zapisana w księdze wieczystej KW 43351
cena wywoławcza netto nieruchomości – 66 200,00 zł
Wadium w wysokości 13 200,00 zł
7. dz. nr 5/58, dz. nr 36/48 ark. m. 24 o pow. łącznej 750m2
zapisana w księdze wieczystej KW 43351
cena wywoławcza netto nieruchomości – 64 800,00 zł
Wadium w wysokości 12 900,00 zł

Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony będzie podatek VAT w wysokości 22%. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Dla przedmiotowych nieruchomości obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Osieckiej, Kąkolewskiej i torów PKP w Lesznie zatwierdzonego Uchwałą Nr VIII/71/2003 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 kwietnia 2003r. Zgodnie z planem przedmiotowe nieruchomości położone są na terenie jednostki strukturalnej Mj i są przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Terminy zakończenia zabudowy:
- zakończenie zabudowy, za które uważa się wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym, winno nastąpić w ciągu 4 lat.

Przetarg odbędzie się dnia 19 czerwca 2007r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta ul. Karasia 15 – sala konferencyjna – parter.
Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Leszna nr 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 Bank PKO BP S.A. I O/Leszno do dnia  12 czerwca 2007r.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.
Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w ciągu 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego.
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu zwiększona o podatek VAT w wysokości 22% podlega zapłacie przed zawarciem umowy notarialnej, nie później niż w dniu zawarcia umowy. Zawiadomienie o terminie zawarcia umowy sprzedaży nastąpi najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Bliższych informacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, pok. nr 106-110, telefon 529-82-11, 529-82-13.


Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2003-04-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-05-18
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.