Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plI przetarg ustny nieograniczony na sprzeda?? na w??asno??? nieruchomo??ci niezabudowanej po??o??onej w Lesznie przy ul. Okr???nej


PREZYDENT   MIASTA   LESZNA

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości niezabudowanej położonej w Lesznie przy ul. Okrężnej.
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca następujące działki ewidencyjne:
dz. nr 45/29 ark. m. 126 o pow. 1.11.85ha zapisana w księdze wieczystej KW 22928,
dz. nr 70/18 ark. m. 128 o pow. 0.33.31ha zapisana w księdze wieczystej KW 23018,
dz. nr 61/18 ark. m. 126 o pow. 0.03.51ha zapisana w księdze wieczystej KW 23018
o łącznej powierzchni 1.48.67ha.

Cena wywoławcza netto nieruchomości wynosi 605 000,00 zł.
Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony będzie podatek VAT w wysokości 22%. Postąpienie nie mniejsze niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.


Przetarg odbędzie się dnia  3 lipca 2007r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta ul. Karasia 15 (sala konferencyjna – parter).

Dla nieruchomości obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Okrężnej, Al. Konstytucji 3 Maja i torów PKP w Lesznie zatwierdzonego Uchwałą Nr XLI/501/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 października 2006r. Zgodnie z planem przedmiotowe działki położone są na terenie jednostki strukturalnej oznaczonej symbolem 2U/P i są przeznaczone pod tereny zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. Rejon lokalizacji nieruchomości wyposażony w sieci: wodociągową, kanalizacyjną, gazową , energetyczną.
Przez nieruchomość przebiegają sieci: wodociągowa i kanalizacyjna sanitarna. Właścicielom sieci przysługiwać będzie prawo nieodpłatnego i nieograniczonego dostępu do sieci w razie wystąpienia awarii lub prowadzonych prac remontowych (przy zbyciu nieruchomości ustanowione zostaną odpowiednie służebności).
Terminy zakończenia zabudowy:
- zakończenie zabudowy, za które uważa się wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym, w ciągu 4 lat.

Wadium w wysokości 120 000,00 zł należy wpłacić na konto Urzędu Miasta nr 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 Bank PKO BP S.A. I O/Leszno do dnia 26 czerwca 2007r.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.
Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w ciągu 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego.
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu zwiększona o podatek VAT w wysokości 22% podlega zapłacie przed zawarciem umowy notarialnej, nie później niż w dniu zawarcia umowy.
Zawiadomienie o terminie zawarcia umowy sprzedaży nastąpi najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
W przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Bliższych informacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Al. Jana Pawła II 21, pok. nr 106-110, tel. 065529-82-11, 065529-82-13.


Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2007-07-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-04-27
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.