Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plOg??oszenie o naborze na stanowisko ds. obronnych w Wydziale Zarz?dzania Kryzysowego i Ochrony Ludno??ci.


URZĄD MIASTA LESZNA
ul. K. Karasia 15, 64-100 Leszno

 

ogłasza nabór kandydatów na

 

STANOWISKO DS. OBRONNYCH

w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

 

 

1. Wymagania niezbędne:

a)      wykształcenie wyższe,

b)      umiejętność obsługi komputera – MS Office oraz radiostacji i radiotelefonu,

c)      niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

 

2. Wymagania pożądane:

a)      doświadczenie w pracy w administracji rządowej lub samorządowej,

b)      praktyka zawodowa w administracji wojskowej,

c)      przygotowanie merytoryczne w zakresie spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,

d)      poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową oznaczonych klauzulą „poufne”,

e)      umiejętność działania w stresie, samodzielnego podejmowania decyzji, obowiązkowość i dyspozycyjność.

 

3. Wymagane dokumenty:

-          wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

-          list motywacyjny,

-          życiorys /CV/ z opisem przebiegu pracy zawodowej,

-          dokument poświadczający wykształcenie /kserokopia dyplomu lub zaświadczenie o  odbytych studiach/,

-          oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

-          inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie i szczegółowy opis stanowiska pracy można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Leszna www.bip.leszno.pl /dział Aktualności – Nabór do pracy - Urząd Miasta w załącznikach do niniejszego ogłoszenia/ lub w Urzędzie Miasta Leszna, ul. K. Karasia 15 w Referacie Kadr i Obsługi Prawnej, II piętro, pok. 36.

 

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm./ oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych / Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1593 ze zm./.

Dokumenty należy składać w Referacie Kadr i Obsługi Prawnej, ul. Karasia 15, II piętro, pok. 36 lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko ds. obronnych  w terminie do dnia 23 lutego 2007 r.

Zastrzega się możliwość niezatrudnienia żadnego kandydata.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.leszno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu – tablica w hollu głównym na parterze budynku przy ul. K. Karasia 15. Dokumenty aplikacyjne nie spełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną po zakończeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone, natomiast dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

 

sporządziła: A. Kania                                                                                                                akceptacja PrezydentaAutor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 1997-08-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-02-28
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.