Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPrzetarg nieograniczony na dostaw? i wdro??enie oprogramowania wspomagaj?cego prac? Urzedu Miasta Leszna


 

 

 

 

 

 

 

 

Leszno, dnia 8 czerwca 2007 roku

 

Urząd Miasta Leszna

ul. Karasia 15

64-100 Leszno

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na:        Dostawę i wdrożenie oprogramowania wspomagającego pracę Urzędu Miasta Leszna

            Wspólny Słownik Zamówień CPV 72263000-6

1. Termin realizacji zamówienia:           ostateczny termin wdrożenia oprogramowania ustala się na dzień 31.12.2007, szczegółowy harmonogram wdrażania poszczególnych modułów ustalony zostanie z wybranym do realizacji zamówienia wykonawcą w terminie dwóch tygodni od daty zawarcia umowy.

2. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a)      posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych),

b)      posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp), tj. wykonali w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przynajmniej dwie usługi odpowiadające swoim rodzajem  usłudze będącej przedmiotem zamówienia.

c)      znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust.1 pkt 3 ustawy Pzp)

d)      nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp).

e)      wniosą wadium w kwocie 3 000 zł.

3.      W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca przedłoży następujące oświadczenia i dokumenty:

1)      wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego druku),

2)      oświadczenie, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

3)      oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4)      oświadczenie, ze znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

5)      oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

6)      oświadczenie, że wykonawca zapoznał się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w niniejszej SIWZ i że akceptuje je bez zastrzeżeń,

7)      oświadczenie, że wykonawca uważa się za związanego ofertą do terminu ważności oferty wskazanego w SIWZ i zobowiązuje się w przypadku wyboru jego oferty zawrzeć umowę,

8)      oświadczenie, że wykonawca posiada wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i znane są mu warunki przetargu,

9)      oświadczenie, że zobowiązuje się do udzielenia wymaganej we wzorze umowy gwarancji na dostarczone oprogramowanie i usługę jego wdrożenia,

10)  szczegółowy opis proponowanego oprogramowania przy zachowaniu wszystkich funkcji użytkowych określonych przez zamawiającego w Załączniku nr 4 do SIWZ,

11)  aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewi­dencji działalności gospodarczej, (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upły­wem terminu składania ofert),

12)  wykaz usług potwierdzający spełnianie warunku o którym mowa w Rozdziale 8 pkt 1.2) SIWZ z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie

13)  dowód wniesienia wadium.

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”,

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz wariantowych.

5. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 3 000,00 zł

6. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej www.bip.leszno.pl. SIWZ pobrać można również w siedzibie zamawiającego, pok. nr 1B lub za pobraniem pocztowym.

7. Oferty należy składać w zamkniętych opakowaniach opatrzonych dopiskiem „Przetarg-dostawa oprogramowania do UM Leszno” oraz zastrzeżeniem „nie otwierać przed dniem 18 czerwca 2007 do godz 9.30” w siedzibie zamawiającego tj. w budynku przy ul. Karasia 15 w Lesznie, pok nr 1B w terminie do 18 czerwca 2007r. do godz. 9.00

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, sala konferencyjna na parterze budynku w dniu 18 czerwca 2007r. o godz. 9.30

8. Kryterium oceny ofert:

- cena ofertowa                                                          100 % znaczenia

9. Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

10. Wszelkich wyjaśnień związanych z postępowaniem udzielają:

- Paweł Dolata – w zakresie przedmiotu zamówienia, tel. 065 529 81 47

- Krzysztof Kurpisz – w zakresie procedury, tel. 065 529 82 20Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2007-06-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-06-08
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.