Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPrzetarg nieogranniczony na dostaw? i monta?? urz?dze?? klimatyzacyjnych w wybranych pomieszczeniach budynku Urz?du Miasta Leszna przy ul. Karasia 15


Leszno, dnia 1 czerwca 2007 roku

 

 

Urząd Miasta Leszna

ul. Karasia 15

64-100 Leszno

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na: Dostawę i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w wybranych pomieszczeniach budynku Urzędu Miasta Leszna przy ul. Karasia 15

            CPV 45331210-1

1.       Termin realizacji zamówienia:

- 30 dni od daty przekazania terenu robót

2. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a)      posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych),

b)      posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp),

c)      znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust.1 pkt 3 ustawy Pzp)

d)      nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp).

3.       W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca przedłoży następujące oświadczenia i dokumenty:

1)      wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego druku),

2)      oświadczenie, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

3)      oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4)      oświadczenie, ze znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

5)      oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

6)      oświadczenie, że wykonawca zapoznał się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w niniejszej SIWZ i że akceptuje je bez zastrzeżeń,

7)      oświadczenie, że wykonawca uważa się za związanego oferta do terminu ważności oferty wskazanego w SIWZ i zobowiązuje się w przypadku wyboru jego oferty zawrzeć umowę,

8)      oświadczenie, że wykonawca posiada wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i znane są mu warunki prowadzenia robót,

9)      oświadczenie, że zobowiązuje się do udzielenia 12-miesięcznej rękojmi oraz gwarancji na wykonane prace,

10)   aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewi­dencji działalności gospodarczej, (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upły­wem terminu składania ofert),

11)   polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,

12)   kosztorys ofertowy przygotowany zgodnie z przedmiarem robót.

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”,

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz wariantowych.

5. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

6. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej www.bip.leszno.pl. SIWZ pobrać można również w siedzibie zamawiającego, pok. nr 1B lub za pobraniem pocztowym.

7. Oferty należy składać w zamkniętych opakowaniach opatrzonych dopiskiem „Przetarg- dostawa i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta Leszna przy ul. Karasia 15” i zastrzeżenie „nie otwierać przed dniem 12 czerwca 2007 r. do godz. 09.30” w siedzibie zamawiającego tj. w budynku przy ul. Karasia 15 w Lesznie, pok nr 1B w terminie do 12 czerwca 2007r. do godz. 9.00

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, sala konferencyjna na parterze budynku, w dniu 12 czerwca 2007r. o godz. 9.30

8. Kryteria oceny ofert:

- cena ofertowa                                                           100 % znaczenia

9. Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

10. Wszelkich wyjaśnień związanych z postępowaniem udzielają:

- Krzysztof Kurpisz – tel. 065 529 82 20

- Roman Grygier – tel. 065 529 81 03

 

 

 

 

 

 

 

 

 Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2007-06-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-06-01
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.