Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plREGULAMIN STYPENDI??W SPORTOWYCH DLA ZAWODNIK??W OSI?GAJ?CYCH WYSOKIE WYNIKI SPORTOWE WE WSP???ZAWODNICTWIE MI?DZYNARODOWYM LUB KRAJOWYM.


REGULAMIN STYPENDIÓW SPORTOWYCH DLA ZAWODNIKÓW OSIĄGAJĄCYCH WYSOKIE WYNIKI SPORTOWE WE WSPÓŁZAWODNICTWIE MIĘDZYNARODOWYM LUB KRAJOWYM.

 

1.      Stypendia sportowe, zwane dalej stypendiami, przyznawane są zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

2.      Samorząd miasta Leszna przyznaje stypendia sportowe w ramach środków finansowych zapisanych w budżecie miasta na dany rok.

3.      Podstawa ustalenia miesięcznej wysokości stypendium jest kwota  600 zł., zwana dalej „podstawą”.

4.      Stypendium może otrzymać zawodnik, który spełnia jednocześnie następujące warunki:

a) jest członkiem stowarzyszenia działającego na terenie miasta Leszna (zarejestrowanego zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej), a jego karta zgłoszenia, licencja bądź inny dokument uprawniający do udziału w zawodach, znajduje się w posiadaniu stowarzyszenia sportowego,

b) uprawia dyscyplinę olimpijską, paraolimpijską oraz nieolimpijską ( objętą systemem współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży),

c) zajął miejsce od I . do VIII. na Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich , Mistrzostwach Świata lub Europy lub miejsce od I do III w Mistrzostwach Polski, Młodzieżowych Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Polski Juniorów i Juniorów Młodszych ( Kadetów),

d) zakwalifikował się do kadry I zespołu reprezentującego dany klub (stowarzyszenie) w oficjalnych rozgrywkach w grach zespołowych o zasięgu ogólnopolskim tj. ekstraklasy, I ligi, II ligi oraz w przypadku piłki nożnej III ligi,

e) nie pobiera stypendium sportowego pochodzącego ze środków budżetu państwa lub samorządu innych szczebli,

f) zobowiązał się do realizacji programu szkolenia określonego przez klub sportowy, którego jest członkiem.

5.      Stypendium  przyznaje się na okres do 10 miesięcy .                                    Wysokość stypendium w zależności od wyników sportowych  dla zawodników, którzy zajęli następujące miejsca :                                                                             a) w dyscyplinach olimpijskich:                                                                                 – za zajęcie I – VIII miejsca na igrzyskach olimpijskich – do 2-krotności podstawy – za zajęcie I – VIII miejsca w mistrzostwach świata lub Europy – do 1,5-krotności podstawy                                                                                                                            - za zajęcie I – III miejsca w Mistrzostwach Polski seniorów i młodzieżowców – do 1-krotności podstawy                                                                                                     - za zajęcie I – III miejsca w Mistrzostwach Polski juniorów i juniorów młodszych (kadetów) – do 0,5-krotności podstawy;                                                                                                      b) w dyscyplinach nieolimpijskich :                                                                                   - za zajęcie miejsca I – VIII w Mistrzostwach Świata i Europy – do 1-krotności podstawy,                                                                                                                         - za zajęcie I – III miejsca w Mistrzostwach Polski seniorów i młodzieżowców – do 0,6 krotności podstawy,                                                                                                - za zajęcie I – III miejsca w Mistrzostwach Polski juniorów i juniorów młodszych (kadetów) – do 0,4- krotności podstawy;                                                                                                       c) w zawodach paraolimpijskich :                                                                                  - za zajęcie I – VIII miejsca w Igrzyskach – do 1-krotności podstawy,                           - za zajęcie I – VIII miejsca w mistrzostwach świata lub Europy – do 0,6 –krotności podstawy;                                                                                                    d) w grach zespołowych :                                                                                             - udział zespołu w rozgrywkach ekstraligi – do 1-krotności podstawy,                        - udział zespołu w rozgrywkach I ligi – do 0,5-krotności podstawy,                            - udział zespołu w rozgrywkach II ligi oraz w przypadku piłki nożnej III ligi – do 0,4-krotności podstawy.                                                                                                                  Ilość zawodników pobierających stypendium w grach zespołowych określa organ przyznający.

6.      Stypendium wstrzymuje się , jeżeli zawodnik :

a)z własnej winy zaniedbuje realizację programu szkolenia,

b)został zawieszony w prawach zawodnika przez organ statutowy, zgodnie z właściwym regulaminem sportowym.

7.      Wstrzymane stypendium wypłaca się , jeżeli zawodnik:

a) podjął realizacje programu szkolenia

b) odzyskał prawa zawodnika – przywrócone przez organ statutowy.

8.      Pozbawia się zawodnika stypendium sportowego jeżeli :

a) uzyskał stypendium sportowe pochodzące ze środków państwowych lub innego samorządu lokalnego,

b) utracił prawa zawodnika lub przestał być członkiem klubu sportowego         z miasta Leszna,

c) odmówił udziału w zawodach lub rozgrywkach mistrzowskich (określonych właściwym regulaminem Polskiego Związku Sportowego),

d) utracił zdolność do uprawiania sportu na podstawie orzeczenia lekarskiego,

e) nie spełnia wymogów związanych z pkt. 4.ust.d

9.      Zawodnikowi, który jest czasowo niezdolny do uprawiania sportu na podstawie orzeczenia lekarskiego wydanego przez Przychodnię Sportowo-Lekarską, może być wypłacane stypendium przez okres niezdolności , nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące.

10. Wnioski o stypendia , wg. załączonego wzoru ,składają stowarzyszenia sportowe do Wydziału Kultury i Kultury Fizycznej Urzędu Miasta Lesznie w terminie ;

     – do 30 listopada

     – do 30 czerwca

11. Wnioski rozpatruje Komisja Stypendialna w składzie :

a) wiceprezydent miasta Leszna odpowiedzialny za sprawy kultury fizycznej

b) dwóch przedstawicieli Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej Leszna

c) przedstawiciel Rady Sportu działającej przy Prezydencie Miasta Leszna

d) przedstawiciel Wydziału Kultury i Kultury Fizycznej Urzędu Miasta Leszna.

12. Komisja Stypendialna przedstawia Prezydentowi Miasta Leszna listę kandydatów do przyznania stypendium, którzy spełniają kryteria określone w pkt.4 oraz proponuje wysokość stypendium.

13. Prezydent Miasta Leszna przyznaje stypendium oraz określa jego wysokość.

14.     Płatnikiem przyznanego stypendium na wskazany rachunek bankowy stypendysty jest Urząd Miasta Leszna.Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 1996-01-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2006-11-09
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.