Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plI przetarg ustny nieograniczony na sprzeda?? na w??asno??? nieruchomo??ci zabudowanej po??o??onej w Lesznie przy ul. Kr??lowej Jadwigi 8.


PREZYDENT   MIASTA   LESZNA

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości zabudowanej położonej w Lesznie przy ul. Królowej Jadwigi 8.
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana stanowiąca własność Miasta Leszna oznaczona wg ewidencji gruntów działką:
- nr 17/2, ark. m. 46 o pow. 339m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Lesznie – Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr 3849.
Cena wywoławcza nieruchomości: 374.000,00 zł.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zabudowanej podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zmianami).

Na przedmiotową nieruchomość brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 ze zmianami) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Teren przedmiotowej nieruchomości znajduje się w ścisłej strefie ochrony konserwatorskiej.

Nieruchomość zabudowana jest budynkami: mieszkalnym i gospodarczym.
• Budynek mieszkalny dwukondygnacyjny, z poddaszem użytkowym, częściowo  podpiwniczony, murowany w technologii tradycyjnej z dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej. Powierzchnia zabudowy budynku – 123,97 m2, powierzchnia całkowita budynku – 233,98m2.W budynku znajdują się  lokale mieszkalne.

Najemcy w/w lokali nie skorzystali zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami) z przysługującego mu prawa pierwszeństwa w nabyciu zajmowanego lokalu.
Miasto Leszno zobowiązuje się zapewnić w/w najemcom lokale zamienne w Lesznie, które udostępnione zostaną najpóźniej do dnia 31.03.2008r. W/w najemcy zobowiązani będą opuścić zajmowane obecnie lokale przy ul. Królowej Jadwigi 8 w terminie 30 dni od daty udostępnienia lokalu zamiennego.
Nabywca nieruchomości będącej przedmiotem przetargu zgodnie z art. 678 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2006r., Nr 133 poz. 935 ze zmianami) wstąpi w stosunek najmu na miejsce zbywcy. Warunki i zasady dotychczasowych umów najmu pozostaną niezmienione.

• Budynek gospodarczy murowany w technologii tradycyjnej, nie podpiwniczony, z dachem płaskim jednospadowym. Powierzchnia zabudowy – 61,95m2, powierzchnia użytkowa – 55,09m2.


Przetarg odbędzie się dnia 27 czerwca 2007r. o godz. 900 w siedzibie Urzędu Miasta Leszna, ul. Karasia 15 – sala konferencyjna - parter.
Wadium w wysokości 74.800,00 zł należy wpłacać na konto Urzędu Miasta nr 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 Bank PKO BP S.A. I O/Leszno do dnia 20 czerwca  2007r.


Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.
Cena nieruchomości podlega zapłacie przed zawarciem umowy notarialnej, nie później niż w dniu zawarcia umowy.
Zawiadomienie o terminie zawarcia umowy sprzedaży nastąpi najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 
W przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Prezydent Miasta Leszna może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Bliższych informacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Al. Jana Pawła II 21, pok. nr 106-110, telefon 065529-82-11, 529-82-14.


Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2003-03-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-05-25
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.