Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plUrz?d Miasta Leszna og??asza przetarg nieograniczony na remont wej??? do szalet??w miejskich na Rynku w lesznie


Leszno, dnia 27 kwietnia 2007 roku

 

Urząd Miasta Leszna

ul. Karasia 15

64-100 Leszno

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na: „Remont wejść do szaletów miejskich na Rynku w Lesznie”.

CPV: 45453000-7

 

1.      Termin realizacji zamówienia: do 30 września 2007 roku, z tym że przekazanie terenu robót nastąpi w dniu 4 czerwca 2007r.

2. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a)      posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych),

b)      posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp),

c)      znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust.1 pkt 3 ustawy Pzp)

d)      nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp).

3.      W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca przedłoży następujące oświadczenia i dokumenty:

a)      wypełniony formularz ofertowy,

b)      oświadczenie, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

c)      oświadczenie, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d)      oświadczenie, ze wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

e)      oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

f)        oświadczenie, że wykonawca zapoznał się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w niniejszej SIWZ i że akceptuje je bez zastrzeżeń,

g)      oświadczenie, że wykonawca uważa się za związanego ofertą do terminu ważności oferty wskazanego w SIWZ i zobowiązuje się w przypadku wyboru jego oferty zawrzeć umowę,

h)      oświadczenie, że wykonawca posiada wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i znane są mu warunki prowadzenia robót,

i)        oświadczenie, że wykonawca zobowiązuje się do udzielenia 3-letniej gwarancji na wbudowane materiały i wykonane prace,

j)        aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewi­dencji działalności gospodarczej, (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upły­wem terminu składania ofert),

k)      polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

l)        kosztorys ofertowy przygotowany zgodnie z przedmiarem robót.

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”,

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz wariantowych.

5. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

6. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej www.bip.leszno.pl SIWZ pobrać można również w siedzibie zamawiającego przy ul. Wałowej 5, pok. nr 16,17 lub za pobraniem pocztowym.

7. Oferty należy składać w zamkniętych opakowaniach opatrzonych dopiskiem „Przetarg-Remont wejść do szaletów miejskich na Rynku w Lesznie”. oraz zastrzeżeniem „nie otwierać przed dniem 8 maja 2007 do godz. 9.30” w siedzibie zamawiającego tj. w budynku przy ul. Wałowej 5 w Lesznie, pok nr 16,17 w terminie do 8 maja 2007r. do godz. 9.00

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Wałowej 5, pok. 16,17 w dniu 8 maja 2007r. o godz. 9.30

8. Kryterium oceny ofert:

- cena ofertowa                                                          100 % znaczenia

9. Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

10. Wszelkich wyjaśnień związanych z postępowaniem udzielają:

- Eugeniusz Karpiński – tel. 065 529 81 83

- Ryszard Dorsz – tel. 065 529 81 86

 Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2007-04-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-04-27
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.