Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPrzetarg nieograniczony na Wykonanie przebudowy obiekt??w sportowych i dziedzi??ca szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 10 w Lesznie ul. Jagiello??ska 7.


Zespół Obsługi przy Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Leszna

 

informuje, że dnia 11.05.2006 r. zostało przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych ogłoszenie o następującej treści:

 

Zespół Obsługi przy Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Leszna, ul. Przemysłowa 10, 64-100 Leszno ogłasza przetarg nieograniczony na: „Wykonanie przebudowy obiektów sportowych i dziedzińca szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 10  w Lesznie ul. Jagiellońska 7”. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg: CPV 45233140-2,  45111200-0, 45232452-5.

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w cenie 30 zł. można pobierać w Zespole Obsługi przy Wydziale Edukacji w Lesznie ul. Przemysłowa 10, pok. 1 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 10.00, lub za zaliczeniem pocztowym.

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz wariantowych.

 

Termin wykonania zamówienia: 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy

 

W przetargu mogą brać udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 i spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunki dodatkowe określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10.000 zł.

Kryterium oceny ofert i jego znaczenie:  cena – 100% znaczenia.

 

Oferty należy składać w biurze Zespołu Obsługi przy Wydziale Edukacji w Lesznie ul. Przemysłowa 10, pokój 1, w terminie do 04.07. 2006 r. godz. 9.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.07.2006 r. godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego.

 

Wykonawca będzie związany ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

Kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-10.00

-          Lucjan Rosiak – tel. 065/529-81-61

-          Henryk Stankowiak – tel. 065/529-81-55.


Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2006-05-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2006-06-12
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.