Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPraca - starszy referent w III Liceum Og??lnokszta??c?cym w Lesznie.


III Liceum Ogólnokształcące  w  Lesznie
pl. Kościuszki 5,  64-100  Leszno

ogłasza  nabór zewnętrzny na stanowisko  pracy

starszy  referent

1. Wymagania  niezbędne:
     a/  wykształcenie  minimum  średnie  administracyjne,
     b/  co najmniej  dwuletni  staż  pracy w administracji, 
     c/  biegła znajomość komputera,
     d/  brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym,
     e/  oświadczenie kandydata o niekaralności.

2. Wymagania  dodatkowe:
     a/  komunikatywność, kreatywność, operatywność,
     b/  umiejętność  pracy  w  zespole.

 3. Wymagania pożądane:
     a/ wykształcenie wyższe,
     b/  znajomość języka obcego.

4. Zakres  wykonywanych  zadań  na  wykonywanym  stanowisku:
     a/  prowadzenie  sekretariatu  szkoły, 
     b/  przygotowanie danych do projektu organizacyjnego szkoły, sprawozdań GUS, ubezpieczenia uczniów, SIO,
     c/  prowadzenie archiwum,
     d/  prowadzenie  księgi  korespondencji,
     e/  prowadzenie  księgi ewidencji  uczniów,
     f/  prowadzenie ewidencji świadectw szkolnych,
     g/  prowadzenie arkuszy ocen,
     h/  wystawianie  legitymacji  szkolnych.

5.  Szczegółowy opis stanowiska pracy można uzyskać w III Liceum Ogólnokształcącym w Lesznie, pl. Kościuszki 5,
     parter, pok. 5.  tel. 65 529 90 14 wew. 22.          

6. Wnioski kandydatów przystępujących do konkursu powinny zawierać:
 -  wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 -  życiorys  /CV/ z opisem przebiegu pracy zawodowej,
 -  dokument  poświadczający  wykształcenie /świadectwo,  dyplom/ oraz inne  dodatkowe  dokumenty 
    o  posiadanych  kwalifikacjach i  umiejętnościach /potwierdzonych za zgodność z  oryginałem/,
 -  oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych i  o niekaralności za przestępstwa popełnione  
    umyślnie,
 -  adres i telefon kontaktowy,
 -  pisemne oświadczenie o przystąpieniu do konkursu i klauzula o treści:

 Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  zawartych  w  ofercie  pracy  dla  potrzeb  niezbędnych  do    realizacji  procesu  rekrutacji  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29  sierpnia  1997r.  o  ochronie  danych  osobowych  /Dz.U. Dz 2002r.
 Nr 101, poz. 926 ze  zm./  oraz  ustawą  z  dnia  22  marca  1990r.  o  pracownikach  samorządowych /Dz.U. Dz 2001r. Nr 142,
 poz. 1593 ze zm./.

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

    -   Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie  17 dni od dnia ogłoszenia
     konkursu,   tj. do dnia 18 czerwca 2007 r. godz. 15.00
 w  III Liceum Ogólnokształcącym  w  Lesznie,  pl. Kościuszki 5, 
     parter,  pok. 5. lub pocztą na adres III  Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie,

    -   Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem ‘Konkurs na stanowisko starszego referenta”, imię
     i  nazwisko, adres i telefon składającego ofertę,

    -   Aplikacje,  które  wpłyną  do  III Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie  po  wyżej  określonym  terminie, 
     nie  będą rozpatrywane,
 -   Informacja  o  wyniku  naboru  będzie  umieszczona  na  stronie  internetowej  Biuletynu  Informacji  Publicznej 
     /www.bip.leszno.pl/  oraz  na  tablicy  informacyjnej  w  siedzibie III Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie,  parter.
     Dokumenty  aplikacyjne  nie spełniające  kryteriów  wymaganych  w  ogłoszeniu  zostaną  po  ogłoszeniu  rekrutacji 
     komisyjnie       zniszczone,  natomiast  dokumenty  osób,  które  w  procesie  rekrutacji  zakwalifikowały  się  do 
     dalszego  etapu  będą  przechowywane  zgodnie  z  instrukcją  kancelaryjną.

 

     III Liceum Ogólnokształcące  w Lesznie zastrzega sobie zatrudnienie wybranego/nej  kandydata/tki na czas próby,
                                                       a  następnie na czas określony i nie określony.


Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 1997-08-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-06-01
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.