Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plKonkurs na kandydata na stanowisko dyrektora III Liceum Og??lnokszta??c?cego w Lesznie, Plac Ko??ciuszki 5.


Prezydent Miasta Leszna

 

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie, Plac Kościuszki 5

 

1.      Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia następujące wymagania:

1/ ukończył studia wyższe magisterski i posiada przygotowanie pedagogiczne  

    oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole;

2/ ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania

    albo   kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą,  prowadzony zgodnie 

    z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3/ posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku 

    nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela

    akademickiego;

4/ w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora

    uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu, szkole lub placówce,

    a w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie 

    ostatnich czterech lat  w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje

    bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej, albo w okresie roku

    bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora

    uzyskał pozytywną ocenę dorobku zawodowego, wymóg ten nie dotyczy  

    nauczycieli, o których mowa w § 8 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu     

    z dnia 6 maja 2003 r. (Dz. U. z 2003 r., Nr 89 poz. 826);

5/ posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych

    do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

6/ nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 

    26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. Z 2003 r. Nr 118, poz. 1112

    i Nr 137, poz. 1304) oraz nie toczy się przeciw niemu postępowanie 

    dyscyplinarne;

7/ nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciw

     niemu postępowanie karne;

8/ nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych

    z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 147 ust. 1 pkt 4

    ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r.

    Nr 15, poz. 148 ze zmianami).

2.      Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1/ uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania

    i rozwoju szkoły;

2/ życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności

    informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela lub stażu

    pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego;

3/ akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz

    dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia;

4/ dyplom ukończenia studiów wyższych lub podyplomowych z zakresu

    zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego

    z zakresu zarządzania oświatą;

 

 

5/ ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji

    Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna

    odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko

    kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek;

6/  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do

     wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

7/ oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa

     w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia  26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela

     (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112  i Nr 137, poz. 1304) oraz nie toczy się  

     przeciw niemu postępowanie dyscyplinarne;

 8/ oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione

      umyślnie oraz nie toczy się przeciw niemu postępowanie karne;

9/ oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji

      kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym

      mowa w art. 147 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach 

      publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65,

      poz. 594, Nr 96, poz. 874 i Nr 166, poz. 1611);

10/ oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych 

      osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych

      osobowych (Dz. U. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271) w celach

      przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

3.      Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym

i dopiskiem „KONKURS” , w terminie 17 dni od dnia ukazania się ogłoszenia,

tj. do dnia 21 listopada 2006 r. godz. 15.00 bezpośrednio w  Wydziale Edukacji   Urząd Miasta Leszna,   ul. Przemysłowa 10,    64-100 Leszno.

      Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez:

      Prezydenta Miasta Leszna  -  ul. Karasia 15,  64-100 Leszno.

      O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci   

      zostaną powiadomieni indywidualnie.


Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2003-05-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2006-11-03
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.