Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plOg??oszenie o zatrudnieniu w Miejskim Zak??adzie Budynk??w Komunalnych na stanowiskach: G???WNY KSI?GOWY, INSPEKTOR W DZIALE FINANSOWO-KSI?GOWYM


 

Miejski Zakład Budynków Komunalnych
ul. Jana Dekana 10 64-100 Leszno

ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy:                                                                 I. GŁÓWNY KSIĘGOWY

1. Wymagania niezbędne kandydata:

 • ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych, co najmniej 5 letni staż pracy w księgowości w tym 2 lata na stanowisku kierowniczym,

 • obsługa komputera i programów księgowości komputerowej,

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

 • niekaralność za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno skarbowe,

 • biegła znajomość zagadnień z zakresu rachunkowości, finansów publicznych, podatków i ubezpieczeń społecznych,

 • doświadczenie w pracy w jednostkach administracji publicznej,

 • odpowiedzialność, rzetelność, sumienność, komunikatywność, kreatywność w rozwiązywani problemów,


2. Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 • prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,

- wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

- dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

- dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych

3. Oferta kandydata powinna zawierać w szczególności:

- wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 • list motywacyjny,

 • życiorys (CV) z opisem przebiegu pracy zawodowej,

 • dokumenty poświadczające posiadane wykształcenie,

- kopię dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

- oświadczenie o niekaralności przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczem lub o przestępstwo karne skarbowe,


Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych Dz.U. Nr 133, poz. 883 z poźn.zmianami /Dz.U.z 2002 r nr 101,poz. 926 ze zm./ oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r o pracownikach samorządowych /Dz.U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 ze zmianami./


Dokumenty należy składać w sekretariacie MZBK ul. J.Dekana 10 lub pocztą na adres Zakładu w terminie do 16 marca 2007 r. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w gablocie ogłoszeń mieszczącej się na budynku zakładu przy ul. Dekana 10

Po zakończeniu naboru dokumenty niewykorzystane będą przechowywane w Zakładzie zgodnie z instrukcją kancelaryjną.


                                                II. INSPEKTOR w Dziale Finansowo-Księgowym


 1. Wymagania wobec kandydata:
  - wykształcenie wyższe ekonomiczne,

  • bardzo dobra znajomość obsługi komputera,

  • umiejętność pracy w zespole,

  • komunikatywność, dyspozycyjność i operatywność,

  • dobra organizacja czasu pracy,

 1. Pracownik będzie odpowiedzialny za:

  • prawidłowe naliczanie wynagrodzeń i podatku dochodowego od osób fizycznych,

  • sporządzanie deklaracji ZUS,

  • prowadzenie rejestru zakupu,

  • prowadzenie i rozliczanie środków trwałych, umorzeń i amortyzacji,

Szczegółowy zakres obowiązków można uzyskać w Dziale Finansowo – Księgowym przy ul. Dekana 10 pokój 21 tel. (065 526-86-30 wew. 130).


 1. Wymagane dokumenty:

  • list motywacyjny,

  • życiorys (CV),

  • dokument poświadczający posiadane wykształcenie,

- kwestionariusz osobowy,

  • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach ( odbyte szkolenia, kursy),


Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych Dz.U. Nr 133, poz. 883 z poźn.zmianami /Dz.U.z 2002 r nr 101,poz. 926 ze zm./ oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r o pracownikach samorządowych /Dz.U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 ze zmianami./

Dokumenty należy składać w sekretariacie MZBK ul. J.Dekana 10 lub pocztą na adres Zakładu w terminie do 16 marca 2007 r Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w gablocie ogłoszeń mieszczącej się na budynku zakładu przy ul. Dekana 10

Po zakończeniu naboru dokumenty niewykorzystane będą przechowywane w Zakładzie zgodnie z instrukcją kancelaryjną.


 


Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 1997-08-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-03-02
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.