Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plZwolnienie od podatku od nieruchomo??ci wprowadzone przez gmin?


 

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O ZWOLNIENIE ?

przedsiębiorcy, których własnością są nowo wybudowane lub nabyte budynki
lub ich części

 

UWAGA! 

 

Zwolnienie to ma charakter pomocy de minimis i nie ma zastosowania do:

 

1) pomocy przyznawanej podmiotom gospodarczym działającym w sektorach rybołówstwa i akwakultury, objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000;

 

2)   pomocy przyznawanej podmiotom gospodarczym działającym w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu;

 

3) pomocy przyznawanej podmiotom gospodarczym działającym w dziedzinie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu w następujących przypadkach:

 

a) kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty gospodarcze objęte pomocą

                     

b) kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu jej przekazania w części lub w całości producentom surowców ;

 

4)     pomocy przyznawanej na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej;

 

5)     pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy;

 

6)     pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom działającym w sektorze węglowym zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu (WE) nr 1407/2002;

 

7)     pomocy na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego przyznawanej podmiotom gospodarczym prowadzącym działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarowego;

 

8)     pomocy przyznawanej podmiotom gospodarczym znajdującym się w trudnej  sytuacji.  

 

 

NIERUCHOMOŚCI ZWOLNIONE Z OPODATKOWANIA :

nowo wybudowane lub nabyte budynki, lub ich części stanowiące

własność przedsiębiorców, związane z faktycznym prowadzeniem

własnej działalności gospodarczej z wyjątkiem budynków związanych z działalnością handlową o powierzchni użytkowej  powyżej 100 m2,

stanowiącej podstawę opodatkowania podatkiem  od nieruchomości

oraz budynków stacji paliw.

 

OKRES ZWOLNIENIA :

 

3 lata od dnia uzyskania zwolnienia.

Okres zwolnienia liczy się od dnia:

 

1)   dla nowo wybudowanych budynków - od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym spełniono łącznie następujące warunki:

 

 

a) budowa została zakończona, albo rozpoczęto użytkowanie budynku, lub jego    części przed ich ostatecznym wykończeniem

 

b)  rozpoczęto działalność gospodarczą w tym budynku lub jego części.

         

 2)  dla budynków lub ich części nowo nabytych przez przedsiębiorcę - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęto działalność gospodarczą.

 

 

UWAGA !

 

Zwolnienie obowiązuje po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości)

 

 

W JAKIM TERMINIE NALEŻY ZGŁOSIĆ FAKT ZWOLNIENIA Z OPODATKOWANIA?

·         w terminie 14 dni od dnia nabycia budynku, zakończenia budowy, albo rozpoczęcia użytkowania budynku, lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem czyli od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego oraz w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej w tym budynku lub jego części

 

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ ?

 

W przypadku gdy:

 

1)   przedsiębiorcą jest osoba fizyczna a sprawa dotyczy zarówno nabytych jak i nowo wybudowanych budynków

 

  • wypełniony formularz informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych
  • (IN-1) – wzór obok 

 

  • wypełniony formularz danych o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości (ZN-1) – wzór obok  
  • do wglądu dokument potwierdzający:  

 

-                   ich nabycie i prowadzenie działalności w tych budynkach;   

-                   zakończenie budowy, rozpoczęcie użytkowania budynków, lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem, prowadzenie działalności w tych budynkach.

 

 

2)   przedsiębiorcą jest osoba prawna, jednostka organizacyjna, spółka

 

mniemająca osobowości prawnej, jednostka organizacyjna Agencji

 

Własności Rolnej Skarbu Państwa, jednostka organizacyjna

 

Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz osoba

 

fizyczna, która jest współwłaścicielem nieruchomości

z osoba prawną, jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości

 

prawnej lub spółką nieposiadającą osobowości  prawnej, z wyjątkiem

 

osób tworzących wspólnotę mieszkaniową, a sprawa dotyczy:

 

a)     nabytych budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza

 

   

-        wypełniony formularz deklaracji na podatek od nieruchomości

(DN-1) wzór obok 

-        wypełniony formularz danych o zwolnieniach podatkowych w podatku
od nieruchomości (ZN-1) – wzór obok

 

-        do wglądu dokument potwierdzający:   ich nabycie, prowadzenie działalności w tych budynkach.

 

 

b)     nowo wybudowanych budynków, w których rozpoczęto prowadzenie działalności gospodarczej

 

 

-        pismo zawiadamiające o zaistniałych faktach

 

-        do wglądu dokument potwierdzający:   zakończenie budowy, rozpoczęcie użytkowania budynków, lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem, prowadzenie działalności w tych budynkach.

 

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:  

Urząd Miasta Leszna,

Leszno, ul. Karasia 15

Referat Dochodów, parter, pokój nr 7

 

ZAŁATWIENIE SPRAWY:

W terminie 2 miesięcy od dnia udzielenia pomocy wydane zostanie zaświadczenie
o pomocy de minimis

a)     dla osób prawnych w dniu w którym upływa termin złożenia deklaracji

b)     dla osób fizycznych w dniu faktycznego przysporzenia korzyści finansowych ( terminy płatności rat podatku)

 

INFORMACJE  SZCZEGÓŁOWE  UZYSKAĆ  MOŻNA  POD  NUMEREM  TELEFONU:

                                               ( 065 )  529  81 46 – Pani  Monika Toboła

( 065 )  529  81 45 – Pani  Anna Łogisz

PODSTAWA  PRAWNA :

·         ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844  ze zmianami)

 

·         uchwała nr VIII/76/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości (opublikowana dnia …...
– Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr …… )

 

·         uchwała nr IX/85/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie zmiany do uchwały nr VIII/76/2007 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 26 kwietnia 2007 r.  w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości (opublikowana dnia …... – Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr …… )

 

  • rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku
    w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy w ramach zasady de minimis (Dz. Urz. UE L 379/5 z 28.12.2006).

 

·         ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznych ( tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 59 poz. 404).

 

 


Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 1991-01-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-06-27
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.